1. แบบฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลประเภทนำเสนอที่ประชุม (Conference หรือ Proceeding)
2. รายการข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบก่อนเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูล

เพิ่มข้อมูลประเภทนำเสนอที่ประชุม (Conference หรือ Proceeding)

เพิ่มข้อมูล

...

ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อนำเสนอทีป่ระชุมวิชาการ
หน่วยงานจัดประชุม
สถานที่จัดประชุม
ปีที่เผยแพร่(ปี ค.ศ)
เล่มที่/ปีที่ (Volumn)
หน้าที่ตีพิมพ์
หมายเหตุ
คำค้น คำสำคัญ


ข้อมูลผู้แต่ง(นิสิต)ที่รอตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ข้อมูลของผู้แต่ง
 
รายชื่อนิสิตที่ใกล้เคียงในระบบเพื่อระบุเป็นผู้แต่ง

ข้อมูลผู้แต่ง(คณาจารย์)ที่รอตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ข้อมูลของผู้แต่ง
 
 
รายชื่ออาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ใกล้เคียงในระบบเพื่อระบุเป็นผู้แต่ง
 
 
รายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงในระบบเพื่อระบุเป็นผู้แต่ง