ยังไม่ได้ระบุค่าถ่วงน้ำหนัก
 1. Journal of Thai Association of Radiation Oncology
 2. มุมมองวิชาการกับการค้นหาความเป็นไทยในอุตสาหกรรมการบริการ
 3. มุมมองวิชาการกับการค้นหาความเป็นไทยในอุตสาหกรรมการบริการ
 4. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
 5. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
 6. ICIC Express Letters
 7. New Microbiologica
 8. Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications
 9. 12 Naresuan Research
 10. Naresuan University Journal: Science and Technology
 11. 34th AAT Annual Conference April 27-29, 2011
 12. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand
 13. VPAT Regional Veterinary Congress
 14. Veridian E - Journal
 15. Synthetic Metals (2015)
 16. Journal of Inequalities and Applications 2013
 17. Microchemical Journal
 18. Indian Journal of Clinical Biochemistry
 19. International Journal of Toxicological and Pharmacological Research 5
 20. International Journal of Toxicological and Pharmacological Research 5
 21. information an international interdisciplinary journal
 22. Medwell Journal, 2016
 23. veridian E - Journal
 24. แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมยาสูบในกลุ่มชาวไร่ยาสูบเขตภาคเหนือตอนล่าง
 25. การประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ
 26. การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ
 27. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
 28. การออกแบบหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 29. วารสาร Andrologia
 30. The 1st naresuan conference on natural resources
 31. Naresuan University Journal: Science and Technology.
 32. การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 33. Thai Journal of Pharmacy Practice
 34. Thai Journal of Pharmacy Practice.
 35. International Journal of Biomedical Engineering.
 36. Journal of Community and Development Research (Humanities and Social Sciences) Naresuan University
 37. วารสารเภสัชกรรมไทย คณะเภสัศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 38. PACCON 2016
 39. PACCON 2016
 40. วารสารเภสัชกรรมไทย คณะเภสัศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 41. Food innovation asia conference 2016
 42. 39th National graduate research conference
 43. Acta Crystallographica Section E, E72(2016)
 44. journal of nonlinear science and applications, 9(2016)
 45. Thai Journal of Mathmatics
 46. วารสาร RSC Advances ปีที่ 2016
 47. The rangsit journal of arts and sciences, 6(1)
 48. วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
 49. Mae Fah Luang University International Conference 2016
 50. English Language Teaching
 51. ESASGD 2016 (GIS IDEAS 2016) ณ HANOI University of mining and geology
 52. เสริมสร้างสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวหน้าอย่างมั่นใจสู่ AC
 53. ESASGD 2016 (GIS IDEAS 2016)
 54. ESASGD 2016 (GIS IDEAS 2016)
 55. The food & society International conference 2016
 56. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
 57. วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 58. วิศวกรรมโยธาสู่พรมแดนใหม่และความท้าทายในอนาคต
 59. European Polymer Journal
 60. International Journal of Food Science & Technology
 61. Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects
 62. วารสารอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 63. Naresuan University Engineering Journal
 64. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มรภ.เชียงราย
 65. วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
 66. International journal of Toxicological and Pharmacological Research, 2016
 67. พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังความสุขที่ยั่งยืน
 68. Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Limited
 69. Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Limited
 70. Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Limited
 71. Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Limited
 72. Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Limited
 73. Applied Machanics and Materials, Trans Tech Publications Limited 08/02/2016
 74. Environment Asia
 75. Air, Soil and Water Research, 2016
 76. Journal of human resources Intelligence: Hri สถาบันทรัพยกรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์
 77. Journal of Chromatography B,
 78. Natural product communications,
 79. Steroids,
 80. Plant Tissue Cult & Biotech,
 81. Optimization,
 82. The journal of nonlinear science and applications,
 83. The journal of nonlinear science and applications
 84. Journal of mathematical analysis and applications,
 85. Journal of inequalities and applications,
 86. Ferroelectrics,
 87. Journal of materials science, 2016
 88. Ferroelectrics,
 89. ICIC Express letters,
 90. International information institute,
 91. Lecture notes in computer science,
 92. Information - An International interdiscipllinary journal,
 93. Neurotoxicity research
 94. Engineering journal
 95. Asian Social Science,
 96. วารสาร EAU Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อีสเทิร์นเอเซีย
 97. Applied mechanics and materials
 98. Key Engineering Materials
 99. Applied mechanics and materials
 100. Applied mechanics and materials,
 101. Key Engineering Materials
 102. Applied mechanics and materials
 103. Applied mechanics and materials
 104. Applied mechanics and materials
 105. Key Engineering Materials
 106. PLoS ONE
 107. วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
 108. การประชุม Grad Research
 109. การประชุม RSU International Research Conference 2017
 110. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 111. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 112. Walailak Journal of Science and Technology
 113. Journal of Medical Physics
 114. Journal of Medical Physics
 115. Journal of Medical Physics
 116. การประชุวิชาการระดับชาติ "บูรณาการ วิจัย นวัตกรรมเพื่อการสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 7 "
 117. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 "บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ"
 118. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 "บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ"
 119. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 "บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ"
 120. Indian Journal of Public Health Research & Development
 121. Biomedical and Pharmacology Journal
 122. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 123. สงขลานครินทร์เวชสาร
 124. การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
 125. INTED2014 Proceedings
 126. INTED2014 Proceedings
 127. The 13th RSU National Graduate Research Conference
 128. Indian Journal of Clinical Biochemistry
 129. Journal of Applied Pharmaceutical Science
 130. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
 131. วารสารกายภาพบำบัด
 132. Asian Journal of Psychiatry
 133. International Journal of Applied Pharmaceutics
 134. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
 135. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 136. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
 137. Journal of Yala Rajabhat University
 138. Experimental and Therapeutic Medicine
 139. Journal of Applied Pharmaceutical Science
 140. Journal of Applied Pharmaceutical Science
 141. สงขลานครินทร์เวชสาร
 142. วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 143. Chulalongkorn University Dental Journal
 144. การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”
 145. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 146. การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”
 147. วารสารเภสัชกรรมไทย
 148. วารสารเภสัชกรรมไทย
 149. วารสารเภสัชกรรมไทย
 150. AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
 151. International Biomechanics
 152. การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0
 153. Journal of the American Pharmacists Association
 154. The International Journal of Health Planning and Management
 155. Journal of Immigrant and Minority Health
 156. The International Journal of Health Planning and Management
 157. Journal of Medical Economics
 158. Industrial Crops and Products
 159. International Journal of Applied Pharmaceutics
 160. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
 161. Journal of Materials Science
 162. นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15
 163. Journal of International Dental and Medical Research
 164. Journal of International Dental and Medical Research
 165. นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15
 166. Journal of Thai Association of Radiation Oncology
 167. ศรีนครินทร์เวชสาร
 168. เวชสารแพทย์ทหารบก
 169. Biomolecules
 170. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
 171. The Thai Journal of Mathematics
 172. FILOMAT
 173. นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16
 174. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11
 175. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
 176. World Conference on Supply Chain Management and Business (WCSCMB-20)
 177. Acta Horticulturae
 178. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563
 179. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563
 180. Iranian Rehabilitation Journal
 181. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
 182. Analytical Methods
 183. Microchemical Journal
 184. Carpathian Journal of Mathematics
 185. Computers and Electronics in Agriculture
 186. Food Analytical Methods
 187. งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6
 188. Journal of Metals Materials and Minerals
 189. Environmental Science and Pollution Research
 190. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16
 191. Disaster Advances
 192. Environment and Natural Resources Journal
 193. Linear Algebra and its Applications
 194. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8
 195. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564
 196. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17
 197. The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation
 198. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58
 199. Journal of Electronic Materials
 200. Integrated Ferroelectrics
 201. Agriculture
 202. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุกิจ ครั้งที่ 8
 203. the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology ECTI-CON 2019
 204. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
 205. Ferroelectrics
 206. The ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC)
 207. Applied Environmental Research
 208. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564
 209. Chemosphere
 210. Bulletin of the Australian Mathematical Society
 211. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ครั้งที่ 9
 212. International Journal of Environmental Research and Public Health
 213. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
 214. Journal of Surfactants and Detergents
 215. 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019)
 216. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17
 217. Analytical Sciences
 218. Microchemical Journal
 219. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
 220. วารสาร PSRU Journal of Science and Technology
 221. Information
 222. แก่นเกษตร
 223. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 224. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17
 225. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
 226. Entrepreneurship and Sustainability Issues
 227. Annals of Operations Research
 228. Case Studies in Construction Materials
 229. Polymers
 230. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53
รายชื่อวารสารที่ซ้ำกัน