ชื่อผู้ใช้ (nu-account)
รหัสผ่าน


สามารถตรวจสอบการใช้NU NET Account
ได้ที่นี่ (NU-NET Identification)

กรณีที่ "ไม่สามารถเข้าระบบได้" ท่านสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ได้ ที่นี่