คณะ นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาโท แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์
คณะมนุษยศาสตร์ 45 36 10
คณะสหเวชศาสตร์ 11 21
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 29 17 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 11 58 0
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 17
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 46 139 0
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 90 0
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 66 89 69
คณะสังคมศาสตร์ 46 30 0
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 41 72 0
คณะเภสัชศาสตร์ 21 66 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55 66 0
คณะวิทยาศาสตร์ 93 80 7
คณะแพทยศาสตร์ 0 6 0
คณะศึกษาศาสตร์ 181 114 389
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 30 23 0
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 29 38 5
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 7 11
บัณฑิตวิทยาลัย 0 2