Login
 สืบค้นข้อมูล นิสิต/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 53090725 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท
ชื่อนามสกุล(ไทย) นางสาวทักษิณา ดาราบถ ชือนามสกุล(อังกฤษ) TAKSINA DARABOT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 12102052552   วิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา) - แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ) (2552) คณะ คณะศึกษาศาสตร์ (65::พิษณุโลก)
แผนการศึกษา ปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ) สถานภาพ
ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
N/A

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / หัวข้อวิทยานิพนธ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา: Feb. 27, 2012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์  
ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง การเขียนผังงานแบบลำดับ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนผังงานแก้ปัญหาโจทย์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK OF SEQUENTIAL FLOWCHART WRITING TO PROMOTE FLOWCHART WRITING SKILLS FOR PROBLEM SOLVING OF TERTIARY STUDENTS IN HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL
หมายเหตุ None

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ / หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ

กรรมการที่ปรึกษา
Feb. 27, 2012 อาจารย์ จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ  

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ความก้าวหน้านิสิต:
วันที่อนุมติสอบโครงร่าง: Aug. 26, 2013
วันที่สอบจบ: April 8, 2015
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์: June 9, 2015
ผลงานตีพิมพ์: July 23, 2015
 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอ Oral Pressentation
ประกาศ/อนุมติ/คำสั่ง