ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา/IS

รหัสประจำตัวนักศึกษา 53090725 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท
ชื่อนามสกุล(ไทย) นางสาวทักษิณา ดาราบถ ชือนามสกุล(อังกฤษ) TAKSINA DARABOT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 12102052552   วิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา) - แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ) (2552) คณะ คณะศึกษาศาสตร์ (65::พิษณุโลก)
แผนการศึกษา ปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ) สถานภาพ
ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
Pass


 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / หัวข้อวิทยานิพนธ์

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา: Feb. 27, 2012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์  
ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง การเขียนผังงานแบบลำดับ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนผังงานแก้ปัญหาโจทย์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK OF SEQUENTIAL FLOWCHART WRITING TO PROMOTE FLOWCHART WRITING SKILLS FOR PROBLEM SOLVING OF TERTIARY STUDENTS IN HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL
คำสำคัญ None
Keyword None
หมายเหตุ None

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ / หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ


กรรมการที่ปรึกษา

แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา ลำดับที่ 1: Feb. 27, 2012 อาจารย์ จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ  

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ความก้าวหน้านิสิต:
วันที่อนุมติสอบโครงร่าง: Aug. 26, 2013
วันที่สอบวิทยานิพนธ์: April 8, 2015
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์: June 9, 2015
วันที่อนุมัติผลการตีพิมพ์เผยแพร่: July 23, 2015
 

การอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

N/A

ทุนสนับสนุนการนำเสนอ Oral Pressentation

ประกาศ/อนุมติ/คำสั่ง/การเทียบโอน


© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร