ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา/IS

รหัสประจำตัวนักศึกษา 52064055 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท
ชื่อนามสกุล(ไทย) นางสาวพรนภา พิลึก ชือนามสกุล(อังกฤษ) PORNNAPA PILUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 233008248   เทคโนโลยีชีวภาพ - (แผน ก แบบ ก 2) (2548) คณะ คณะวิทยาศาสตร์ (65::พิษณุโลก)
แผนการศึกษา ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) สถานภาพ
ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
Pass


 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / หัวข้อวิทยานิพนธ์

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา: Nov. 17, 2010 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำรพ รัตนสุต  
ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง None
คำสำคัญ None
Keyword None
หมายเหตุ None

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ / หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ


กรรมการที่ปรึกษา


ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ความก้าวหน้านิสิต:
วันที่อนุมติสอบโครงร่าง: Sept. 28, 2011
วันที่สอบวิทยานิพนธ์: July 5, 2013
วันที่อนุมัติผลการตีพิมพ์เผยแพร่: Jan. 11, 2013
 
Bibtex

การอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

N/A

ทุนสนับสนุนการนำเสนอ Oral Pressentation

ประกาศ/อนุมติ/คำสั่ง/การเทียบโอน


© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร