Login
 สืบค้นข้อมูล นิสิต/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 50030397 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาเอก
ชื่อนามสกุล(ไทย) นายสุพจน์ ดวงเนตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) SUPOT DUANGNET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 330272848   วิจัยและประเมินผลการศึกษา - (แบบ 2.1) (2548) คณะ คณะศึกษาศาสตร์ (65::พิษณุโลก)
แผนการศึกษา ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) สถานภาพ
ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
Pass

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / หัวข้อวิทยานิพนธ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา: July 23, 2009 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์  
ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการประเมินโครงการ A DEVELOPMENT OF PROGRAMS EVALUATION STANDARD
หมายเหตุ None

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ / หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ

กรรมการที่ปรึกษา

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ความก้าวหน้านิสิต:
วันที่อนุมติสอบโครงร่าง: Jan. 19, 2010
วันที่สอบจบ: April 20, 2013
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์: Aug. 13, 2013
 
Bibtex ข้อมูลการตีพิมพ์
  1. สุพจน์ ดวงเนตร, รัตนะ บัวสนธ์, อรุณี อ่อนสวัสดิ์. การพัฒนามาตรฐานการประเมินโครงการ. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2014. 20 (1) ก.ค. 57

ทุนสนับสนุนการนำเสนอ Oral Pressentation
ประกาศ/อนุมติ/คำสั่ง