ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา/IS

รหัสประจำตัวนักศึกษา 49061026 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท
ชื่อนามสกุล(ไทย) นางสาวปทุมรัตน์ คำสัตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) PATHUMRAT KHAMSAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 230210047   ภาษาไทย - (แผน ก แบบ ก 2) (2547) คณะ คณะมนุษยศาสตร์ (65::พิษณุโลก)
แผนการศึกษา ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) สถานภาพ
ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
Pass


 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / หัวข้อวิทยานิพนธ์

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา: June 29, 2007 รองศาสตราจารย์ สนม ครุฑเมือง  
ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง None
คำสำคัญ None
Keyword None
หมายเหตุ None

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ / หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ


กรรมการที่ปรึกษา


ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ความก้าวหน้านิสิต:
วันที่อนุมติสอบโครงร่าง: Aug. 21, 2007
วันที่สอบวิทยานิพนธ์: Feb. 6, 2008
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์: Feb. 28, 2008
 
Bibtex
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นิทานชาดกพระเจ้าห้าร้อยชาติ ฉบับของ พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์ และจอม บุญตาเพศ ป. การวิเคราะห์คุณธรรม NIBATA JATAKA BY POONSAK SAKDANUWAT AND JOM BOONTAPHES P. AN ANALYSIS OF MORAL PRINCIPLES

การอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

N/A

ทุนสนับสนุนการนำเสนอ Oral Pressentation

ประกาศ/อนุมติ/คำสั่ง/การเทียบโอน


© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร