พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)  ›  31
Finish Date
พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก.  ›  1
Finish Date
พ้นสภาพ-ผลการเรียน  ›  37
Finish Date
พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน  ›  90
Finish Date
พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา  ›  60
Finish Date
รักษาสภาพ  ›  3
Finish Date
55070633 นิพล ธาราช
None
55071180 รัตนาภรณ์ เฉลิมวัน
None
55071272 วรรณิศา บุญถึง
None
ลาออก  ›  6
Finish Date
สำเร็จการศึกษา  ›  1638
Finish Date