พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก.  ›  1
Finish Date
พ้นสภาพ-ผลการเรียน  ›  37
Finish Date
พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน  ›  90
Finish Date
พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา  ›  94
Finish Date
ลาออก  ›  6
Finish Date
สำเร็จการศึกษา  ›  1638
Finish Date