พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)  ›  31
Finish Date
พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก.  ›  1
Finish Date
พ้นสภาพ-ผลการเรียน  ›  37
Finish Date
พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน  ›  90
Finish Date
พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา  ›  60
Finish Date
รักษาสภาพ  ›  15
Finish Date
55070121 คมสัน โพธิ์เงิน
None
55070305 ฐานิดา สายคำธร
None
55070343 พิรานันท์ มากมี
None
55070350 ณัฐวุฒิ ศรีรักษา
None
55070602 นิตยา บุตรสุข
None
55070633 นิพล ธาราช
None
55070701 บุญเรือง เรืองวงษ์
None
55070770 พงศกร สุดใจ
None
55070923 พิษณุ ทองพืช
None
55071180 รัตนาภรณ์ เฉลิมวัน
None
55071272 วรรณิศา บุญถึง
None
55071449 ศักดิ์ไทย สิงห์ลอ
None
55071586 สุชานันท์ ภู่เจริญ
None
55071630 ณัฐรดาพร คล้ายทับทิม
None
55071791 อภิรักษ์ สาบุ่ง
None
ลาออก  ›  6
Finish Date
สำเร็จการศึกษา  ›  1626
Finish Date