ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล ปิยะปัทมินทร์
Associate professor Thosapol Piyapattamin, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
1990 
2. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Dental Science 
Tokyo Medical and Dental University 
ญี่ปุ่น 
1998 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

  1. Morphological Change of Ruffini Nerve Endings in the Periodontal Ligament of Aged Mice. Science Asia. 28:339-344., 2545
  2. Immunohistochemical Study of Neural Elements in Rat Alveolus Following Tooth Extraction. Science Asia., 2548
  3. The Causes of Dental Extraction Performed in the People of Phitsanulok and Phayoa. Naresuan University Journal., 2544
  4. Premature Deciduous Tooth Loss: A Reflection from the Extraction Rendered in Naresuan University's Mobile Service. Naresuan University Journal., 2545
  5. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรม ม.นเรศวร, 2546

โครงการวิจัย
  1. Thosapol Piyapattamin , 2015, "ผลของกระสายยาคลอเฮกซิดีนร่วมกับโซเดียมเปอร์บอเรตต่อการรั่วซึมของเรซินคอมโพสิตในการฟอกสีฟันไม่มีชีวิต".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 22, 2010
Oct. 19, 2011
June 14, 2011
May 31, 2012
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Dec. 26, 2013
July 31, 2014
Aug. 13, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016
April 28, 2015
July 31, 2015
Sept. 14, 2016
July 31, 2017
Aug. 21, 2017
July 31, 2018