ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
Lecturers JANJIRA PAYAKPATE, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
1998 
2. Master of Science(M.S.) 
Computer Science 
University of Wollongong 
ออสเตรเลีย 
2001 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Information Technology 
Murdoch University 
ออสเตรเลีย 
2009 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. Improving THAILAND life enviornment with knowledge on Sustainable Energy" , Proceeding of ICT, Society and Human Beings (ISHB2008), Amsterdam, The Netherlands, 22-24 July, 2008. page 123-130.
 2. ontology-based Name Matching of toponyms for geographical information systems (ONTO-GIS)", Proceeding of ICT, Society and Human Beings (ISHB2008), Amsterdam, The Netherlands, 22-24 July, 2008. page 108-114.
 3. A Knowledge Management Platform to Assist E-business in Sustainable Energy Services, the 7th Wuhan International Conference on E-Business (WHICEB 2008), Wuhan, China, May 31-June 1, 2008.
 4. Promoting Knowledge on Sustainable Energy in Digital Ecosystem, the 2nd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (IEEE-DEST 2008), Phitsanulok, Thailand, February 26-29, 2008.
 5. A Knowledge management System on Sustainable Energy Technologies for Thailand, Proceedings of the eighth Postgraduate Electrical Engineering and Computing Symposium (PEECS 2007), Perth, Western Australia, pp. 181-184.
 6. Improving THAILAND life enviornment with knowledge on Sustainable Energy , Proceeding of ICT, Society and Human Beings (ISHB2008), Amsterdam, The Netherlands, 22-24 July, 2008. page 123-130., 2550
 7. ontology-based Name Matching of toponyms for geographical information systems (ONTO-GIS), Proceeding of ICT, Society and Human Beings (ISHB2008), Amsterdam, The Netherlands, 22-24 July, 2008. page 108-114. , 2550
 8. A Knowledge Management Platform to Assist E-business in Sustainable Energy Services, the 7th Wuhan International Conference on E-Business (WHICEB 2008), Wuhan, China, May 31-June 1, 2008., 2550
 9. Promoting Knowledge on Sustainable Energy in Digital Ecosystem, the 2nd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (IEEE-DEST 2008), Phitsanulok, Thailand, February 26-29, 2008. , 2550
 10. A Knowledge management System on Sustainable Energy Technologies for Thailand, Proceedings of the eighth Postgraduate Electrical Engineering and Computing Symposium (PEECS 2007), Perth, Western Australia, pp. 181-184., 2549

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. วิริยาภรณ์ พิชัยโชค และจันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ. “การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในระบบพิจารณาทุนการศึกษาของโรงเรียนมัธยม –กรณีศึกษา: โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2013. (ปีที่ 9 ฉบับที่ 2) pp: 29-46
 2. Janjira Payakpate. การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในระบบการพิจารณาทุนการศึกษาของโรงเรียนมัธยม -กรณีศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จังหวัดนครสวรรค์.. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2013. None pp: 29-46 None None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. Chutiphon Sriwat and Janjira Payakpate, 2014, "Using AHP for Selecting Intercrop in Rubber Field -A Case Study in Phitsanulok, Thailand". the International Conference on Advanced in Computer Science, Engineering and Technology, Bangkok,. None None None None None None None None
 2. Chutiphon Sriwat and Janjira Payakpate, 2013, "Multi-Criteria Decision Making -Developer View: Applications in Thailand". the International Conference on Machine Learning and Cybernetics. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. Janjira Payakpate, 2015, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลด้วยภาพสำหรับระบุชนิดของภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย".
 2. Janjira Payakpate, 2013, "การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 22, 2010
Oct. 19, 2011
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016
Sept. 14, 2016
July 31, 2017
Aug. 21, 2017
July 31, 2018