ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ อรรถรัฐ
Assistant professor Jongrak Attarat, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ไทย 
1999 
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ไทย 
2005 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Jongrak, A., Damratsamon, S., Tatsanee, S... Bioactive Compounds in Three Edible Lentinus Mushrooms.. Walailak Journal. 2015. None None None None
  2. Petcharat K, Singh M, Ingkaninan K, Attarat J, Yasothornsrikul S. Bacopa monnieri protects SH-SY5Y cells against tert-Butyl hydroperoxide-induced cell death via the ERK and PI3K pathways. Siriraj Medical Journal 2015. 67 pp: 20-26

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Siriporn Bangkratok , Panukul Boonjuay , Tassanee Phermthai , Jongrak Attarat, 2016, "Biological activity of hot water and ethanol extract from three edible mushrooms". MFUIC&KTCM 2016. pp: 72-77 MFU None
  2. Chaturong Inpad , Nattawut Songkrutb, Jongrak Attarat., 2015, "Comparison of ?-glucan content and antioxidant activity in Lentinus polychrous and Pleurotus djamor.". Burapha University International Conference 2015. pp: 410-415 Burapha University None
โครงการวิจัย
  1. จงรักษ์ อรรถรัฐ, 2016, "เอนไซม์แลคเคสจากเห็ดรับประทานได้และการประยุกต์ใช้".
  2. จงรักษ์ อรรถรัฐ, 2015, "คุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโพลีแซคคาไรด์และฟีนอลิกในเห็ดตระกูลเลนตินัส".
  3. ดามรัศมน สุรางกูร, จงรักษ์ อรรถรัฐ, 2013, "บทบาทการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเห็ดลมและเห็ดฟางในเซลล์มะเร็งตับและเซลล์ตับปกติ".
  4. จงรักษ์ อรรถรัฐ, 2012, "การแสดงออกของโปรตีนกลุ่มต่างๆและสารที่ออกฤทธิ์แอนติออกซิแดนซ์ของเห็ดที่กินได้ในจังหวัดพิษณุโลก".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013