ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ศิษยนเรนทร์
Associate professor Anchalee Sistayanarain, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1989 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1993 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Medicine 
Toyama Medical and Pharmaceutical University 
ญี่ปุ่น 
2005 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. อัญชลี ทองเสน ดิเรก ธีระภูธร และพูลสุข หิงคานนท์. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางการพยาบาล. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2018. 12 (พิเศษ) pp: 133 ่January-March การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ กระบวนการสะท้อนคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
 2. อัญชลี ทองเสน และพูลสุข หิงคานนท์. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2017. 11 (3) pp: 112 กันยายน-ธันวาคม ข้อเข่าเสื่อม การสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ความรู้
 3. นงนุช โอบะ วิไลพร โรจนรัตน์ อัญชลี ทองเสน และศศิธร ชินรักษ์บำรุง. การปรึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริการในระดับปฐมภูมิ :ความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2017. 11 (2) pp: 49 ๋ีJuly-December เทคโนโลยีสื่อสาร การปณึกษา ระดับปฐมภูมิ
 4. Anchalee Srichamroen, Visith Chavasit.. In vitro retardation of glucose difficusion with gum extracted from malva nut seeds produced in Thailand.. Food Hydrocolloids 25 2011. None pp: 444-450 None None
 5. Anchalee Srichamroen, Visith Chavasit.. Rheological properties of extracted malva nut gum (Scaphium scaphigerum) in different conditions of solvent.. Food Chemistry 25 2011. None pp: 455-460. (January 2011) None None
 6. Anchalee Srichamroen, Visith Chavasit.. Rheological properties of extracted malva nut gum (Scaphium scaphigerum) in different conditions of solvent.. Food Hydrocolloids 25 2011. None pp: 444-450 (May 2011) None None
 7. Sistayanarain A, Kunthalert D, Vipsoongnern Y. A shift in the Hepatitis C virus genotype dominance in blood donor samples from Thailand. Mol Biol Rep 2010. None Nov 27 Sistayanarain A, Kunthalert D, Vipsoongnern Y. A shift in the Hepatitis C virus genotype dominance in blood donor samples from Thailand. Mol Biol Rep. 2010 Nov 27. DOI: 10.1007/s11033-010-0552-x None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. Thitiphong Khamkhen, Anchalee Sirikulkajorn, Sakchai Wittaya-areekul, Boonyarath Pratoomchat,, 2012, "Thanomsak Boonphakdee and Chaturong Suparpprom.Alkylation Reaction for Hydroxy-Modified Eugenol for Anesthetic Test in Clarias Macrocephalus (Bighead Catfish).". การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4.. pp: 295-300 None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. Anchalee Sistayanarain, 2014, "การพัฒนาวิธีการตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี".
 2. Anchalee Sistayanarain, 2014, "การศึกษาสายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย จังหวัดพิษณุโลก".
 3. Anchalee Sistayanarain, 2012, "การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
April 24, 2013
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Nov. 21, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Oct. 20, 2014
July 31, 2015