ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. อรระวี คงสมบัติ
Associate professor Onrawee Khongsombat, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาสรีรวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1992 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
สรีรวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
1997 
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
สรีรวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
2005 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Lalert l., Kruevaisayawan H.,Amatayakul P., Khongsombat O.. Neuroprotective effects of the Asparagus racemosus root extract on ovariectomized rats. J Physiological and Biomedical Sciences 2013. 26 (1) pp: 18-22 None ดร.อรระวี คงสมบัติ None
 2. Lalert L,Kruevaisayawan H,Amattyyakul P,Khongsombat O.. Neuroprotective effect of the Asparagus rasemosus root extract on ovariectomized rats.. Journal of Physiological and Biomedical Sciences. 2013. None 18-22.April 2013 None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. Onrawee Khongsombat, Philatlak Kongarun, Laddawan Lalert, Wasana Chatdamrong., 2013, "Onrawee Khongsombat, Philatlak Kongarun, Laddawan Lalert, Wasana Chatdamrong.". 42nd Annual Scientific Meeting of The Physiological Society of Thailand. None None None None None None None None
 2. ธัญรัตม์ กระจ่าง และ อรระวี คงสมบัติ., 2013, "การศึกษากลวิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด.". การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 “นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ”. None None None None None None None None
 3. อรระวี คงสมบัติ วาสนา ฉัตรดำรง ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ พิลาศลักษณ์ คงอรุณ และลัดดาวรรณ ละเลิศ., 2012, "ลของไซรัปกล้วยตากต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว ความกังวลและความจำ.". Thailand Research Symposium. Poster presentation.. pp: 78-83 None None None None None None None None
 4. อรระวี คงสมบัติ, วาสนา ฉัตรดำรง, ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ, พิลาศลักษณ์ คงอรุณ และลัดดาวรรณ ละเลิศ., 2012, "ผลของไซรัปกล้วยตากต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว ความกังวลและความจำ.Proceedings ระหว่างงาน". “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012). None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. onrawee khongsombat, 2016, "ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง".
 2. onrawee khongsombat, 2015, "ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่".
 3. onrawee khongsombat, 2013, "ผลของการสวดมนต์และแผ่เมตตาต่อการสร้างเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุ".
 4. onrawee khongsombat, 2013, "ผลของไซรัปกล้วยตากต่อระดับไขมันในซีรัม ภาวะเครียดจากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น และเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นในเนื้อเยื่อสมองของหนูถีบจักร".
 5. onrawee khongsombat, 2012, "การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013