ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ ลิ้มมงคล
Associate professor Apinun Limmongkon, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1994 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1997 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Molecular Biology 
University of Vienna 
ออสเตรีย 
2004 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Mongkon Sirijan, Narongchai Pipattanawong, Peerasak Chaiprasart.. Effect of 1-naphthalene acetic acid and 6-benzyladenine on micropropagation of strawberry cultivar ‘Praratchatan No.80’. AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 2019. 53/2019 (53) pp: 355-363 August Apical meristem, Auxin, Cytokinin, Fragaria*ananssa Duch. "Praratchatan No.80" Tissue culture

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Thapakorn Somboon, Kajonsak Jaroenchai, Patcharin kraikitraj, Apinun Limmongkon., 2014, "Expression and solubilization of formaldehyde dehydrogenase recombinant protein from formaldehyde enriched wastewater bacteria.". The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference.. None None None None None None None None
  2. Apinun Limmongkon, Pornpan Pookrai, Monthon Yimyai, Suthipong Chuchan, Chayawat Paonoo, Panompan Thathong, Wipaluk Dangjai., 2013, "Cloning and Expression Analysis of Formaldehyde Dehydrogenase Gene for Formaldehyde Detoxification.". The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference.. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
  1. ดามรัศมน สุรางกูร, อภินันท์ ลิ้มมงคล, เมธวี ศรีคำมูล, 2016, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก".
  2. Apinun Limmongkon, 2015, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนที่แยกได้จากสารสกัดถั่วลิสงงอก".
  3. ดามรัศมน สุรางกูร, เมธวี ศรีคำมูล, อภินันท์ ลิ้มมงคล, ธารทิพย์ บุญส่ง, 2015, "การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ".
  4. ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล, 2013, "การโคลนและการแสดงออกของยีนเอนไซม์ฟอร์มาลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนสในการกำจัดพิษฟอร์มาลดีไฮด์". None
  5. ดามรัศมน สุรางกูร, อภินันท์ ลิ้มมงคล, 2013, "การศึกษาผลของสารสกัดถั่วลิสงงอกต่อการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงที่ได้รับพาราควอท".
  6. Apinun Limmongkon, 2013, "การโคลนและการแสดงออกของยีนเอนไซม์ฟอร์มาลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนสในการกำจัดพิษฟอร์มาลดีไฮด์".
  7. Apinun Limmongkon, 2012, "การศึกษาการแสดงออกของยีนและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ฟอร์มาลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนสที่มีผลต่อการกำจัดพิษฟอร์มาลดีไฮด์".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013