ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
Assistant professor Hathairat Kruevaisayawan, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1993 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1997 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2006 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Lalert L,Kruevaisayawan H,Amattyyakul P,Khongsombat O.. Neuroprotective effect of the Asparagus rasemosus root extract on ovariectomized rats.. Journal of Physiological and Biomedical Sciences. 2013. None 18-22.April 2013 None None
  2. Kruevaisayawan H, Vanichviriyakit R, Weerachatyanukul W, Withyachumnarnkul B, Chavadej J and Sobhon P. Oogenesis and formation of cortical rods in the black tiger shrimp, Penaeus monodon. Aquaculture 2010. 301 pp: 91-98 None Kruevaisayawan H, Vanichviriyakit R, Weerachatyanukul W, Withyachumnarnkul B, Chavadej J and Sobhon P. (2010). Oogenesis and formation of cortical rods in the black tiger shrimp, Penaeus monodon None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Suratsawadee Chuaman, Onrawee Kongsombat, Patcharada Amatyakul and Hathairat Kruevaisayawan, 2011, "Evaluation of the effect of Asparagus racemosus root extract on bone loss in ovariectomized rats (Proceeding)". กายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34. None None None None None April Hathairat Kruevaisayawan None
  2. Suratsawadee Chuaman, Onrawee Kongsombat, Patcharada Amatyakul , Hathairat Kruevaisayawan., 2011, "Evaluation of the effect of Asparagus racemosus root extract on bone loss in ovariectomized rats.". 34th AAT Annual Conference April 27-29, 2011. None None None None None None None None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012