ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ เสมอ ถาน้อย
Associate professor Samur Thanoi,

(ข้าราชการ)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา


ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. A morphometric study of human uterine tubes and bitch oviducts.Ph.D. Thesis, 2000. Department of Biomedical Science, University of Sheffield, Sheffield, UK (Thesis supervised by Dr. M.A. Warren).
 2. S. Thanoi, MA Warren, AA Pacey and GCW England (1999) Regional variation in bitch oviduct during the postovutatory period. Journal of Reproduction and Fertility 23, 19-20.
 3. S. Thanoi, MA Warren and AA Pacey (2000) A comparison between human uterine tubes from ovulatory and non-ovulatory sides during the periovulatory period. Journal of Reproduction and Fertility 25, 16-17.
 4. Regional variation in bitch oviduct during the postovutatory period. By S Thanoi Society for the study of Fertility Annual Conference, Aberyswyth, Wales, July 1999. (Oral presentation)
 5. A comparison between human uterine tubes from ovulatory and non-ovulatory sides during the periovulatory period. By S Thanoi. Society for the study of fertility, British Andrology Society and British Fertility Society. Joint Summer Meeting, Edinburgh, Scotland, July 2000. (Oral presentation)
 6. A morphometric study of human uterine tubes and bitch oviducts.Ph.D. Thesis, 2000. Department of Biomedical Science, University of Sheffield, Sheffield, UK (Thesis supervised by Dr. M.A. Warren). , 2542
 7. S. Thanoi, MA Warren, AA Pacey and GCW England (1999) Regional variation in bitch oviduct during the postovutatory period. Journal of Reproduction and Fertility 23, 19-20., 2541
 8. S. Thanoi, MA Warren and AA Pacey (2000) A comparison between human uterine tubes from ovulatory and non-ovulatory sides during the periovulatory period. Journal of Reproduction and Fertility 25, 16-17., 2542
 9. Regional variation in bitch oviduct during the postovutatory period. By S Thanoi Society for the study of Fertility Annual Conference, Aberyswyth, Wales, July 1999. (Oral presentation), 2541
 10. A comparison between human uterine tubes from ovulatory and non-ovulatory sides during the periovulatory period. By S Thanoi. Society for the study of fertility, British Andrology Society and British Fertility Society. Joint Summer Meeting, Edinburgh, Scotland, July 2000. (Oral presentation), 2542

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Vong Sam Aun and Wareerat Kaewurai. Ininstructional modelstructional model development to enhance critical thinking and critical thinking teaching ability of trainee students at regional teaching training center in Takeo province, Cambodia.. Kasetsart J. (Social Science) 2017. 38 (1) pp: 88-95 January-April critical thinking, critical thinking teaching ability,
 2. Sri-arun Iamjan, Samur Thanoi, Waree Tiyaboonchai and Sutisa Nudmamud-Thanoi.. Piper retrofractum Vahl Attenuates Spinal Astroglial Activation in a Rat Model of Neuropathic Pain.. The 37th AAT Anuual Conference : Proceedings of the Anatomy Association of Thailand 7-9, May 2014 2014. None (29-31) None None None
 3. Kaewman, Paweena, Sutisa Nudmamud-Thanoi snd Samur Thanoi. ffects of Methamphetamine Dependence on FSH and LH Receptors mRNA Expression in Rat Testis.. 37th AAT Annual Conference : Proceedings of the Anatomy Association of Thailand 2014. None pp: P146-148. May None None
 4. Chanasong R., Thanoi S., Watiktinkorn P., Reynolds G.P., Nudmamud-Thanoi S.. None. Genetic variation of GRIN1 confers vulnerability to methamphetamine-dependent psychosis in a Thai population. Neuroscience Letters 2013. None None None None
 5. Kerdsan W, Thanoi S, Nudmamud-Thanop S, and Reynolds GP. An association between genotypic vaiations and protein expression of the glial glutamate transporter 2 in the human nucleus accumbens. Neuroscience Letters 2012. 523 (108-110) None รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย None
 6. Samur Thanoi. Pseudoephedrine induces sperm abnormalities. lower sperm counts and increased apoptosis in rat testis 2012. vol 329 (no 2) pp: 625-630 Aug (Impact Factor : 3.114) None
 7. Walailuk Kerdsan, Samur Thanoi and Sutisa Nudmamud-Thanoi.. Changes in Glutamate Transporter GLT-1 Expression in Rat Prefrontal Cortex after Chronic Exposure to Methamphetamine.. International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference 6-8 December 2012 2012. None pp: 106 None None None
 8. Wanvipa Sueudom, Sutisa Nudmamud-Thanoi, Samur Thanoi. Decreased Progesterone and Estrogen Receptors Expression in Male Rats Testes Following Methamphetamine Exposure. Proceeding of The Anatomy Association of Thailand December 6-8 2012. None pp: 462-465 None None None
 9. Nareelak Tangsrisakda, Sutisa Nudmamud-Thanoi, Samur Thanoi. Effect of Methamphetamine Administration on Alteration of Sperm Quality. 2nd IASCBC & 36th AAT Annual Conference 6-8 December 2012 2012. None pp: 459-461 None None None
 10. Nuntaporn Suksamrahn, Samur Thanoi, Sutisa Nudmamud-Thanoi.. Alterations of Glial Fibrillary Acidic Protein and Myelin Escalating Doses Methamphetamine Binge Administration. 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology conference 6-8, 2012. 2012. None pp: 105 None None None
 11. Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S. Methamphetamine induces abnormal sperm morphology, low sperm concentration and apoptosis in the testis of male rats. Andrologia 2011. 43 (4) pp: 278-282 None Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S. Methamphetamine induces abnormal sperm morphology, low sperm concentration and apoptosis in the testis of male rats. Andrologia. 2011 Feb 25. 43(4), 278-282. doi: 10.1111/j.1439-0272.2010.01071.x. ค่า IF 1.152 None
 12. samur Thanoi, Chainarong Tocharus, Sutisa Nudmamud-Thanoi and Prasert Sobhon. . Degree of Cortical Granule Exocytosis in in vitromatured Porcine Oocytes Induced by Different Artificial Stimulators 2011. None pp: 297–307 None None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. วัลวิภา เสืออุดม , รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย, 2013, "ารศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักอัณฑะ ขนาดของ seminiferous tubule และการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนอีสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนภายในเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะของหนูหลังจากได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน". การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. None None None None None None None None
 2. Wanvipa Sueudom, Sutisa Nudmamud-Thanoi, Samur Thanoi., 2012, "Decreased Progesterone and Estrogen Receptors Expression in Male Rats Testes Following Methamphetamine Exposure". International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. Samur Thanoi , 2016, "ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan".
 2. Samur Thanoi , 2016, "ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท".
 3. Samur Thanoi , 2016, "ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน".
 4. Samur Thanoi , 2016, "ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า".
 5. Samur Thanoi , 2015, "ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อความผิดปกติของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศ".
 6. Samur Thanoi , 2015, "ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain".
 7. Samur Thanoi , 2015, "ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง".
 8. Samur Thanoi , 2015, "การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ".
 9. Samur Thanoi , 2015, "การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับสารสื่อประสาทซีโรโทนินในเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุ".
 10. Samur Thanoi , 2014, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด".
 11. Samur Thanoi , 2014, "ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์".
 12. Samur Thanoi , 2014, "ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท".
 13. Samur Thanoi , 2013, "ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้".
 14. Samur Thanoi , 2013, "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (น.ส.ปวีณา แก้วมั่น)".
 15. Samur Thanoi , 2013, "ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท".
 16. Samur Thanoi , 2013, "ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทกลูตาเมทในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์".
 17. Samur Thanoi , 2013, "ผลของสารสกัดพรมมิต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะและรังไข่ของหนูแรท".
 18. Samur Thanoi , 2012, "สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)".
 19. Samur Thanoi , 2012, "โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก".
 20. Samur Thanoi , 2012, "การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง".
 21. Samur Thanoi , 2012, "ผลของข้าวกล้องงอกต่อระบบสารสื่อประสาทกาบา กลูตาเมท และโดปามีน ภายหลังการหยุดยาเสพติดในหนูขาว".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง