ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
Assistant Professor Supaporn Puntheeranurak, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาสรีรวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1998 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2007 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Kanogporn Suranatthakul*, Supaporn Dokmaithong, Ruankwan Intanon, Warawit Phetruen, Nuatip Sumkaew . Modern Management Accounting Practices for Large Manufacturing Enterprise in Lower Northern Provinces Group I Thailand . Journal of Accounting, Business and Finance Research 2020. 8 (3) pp: 120-124 Modern Management Accounting Practices, Manufacturing Enterprise,Lower Northern Provinces Group I
  2. สุภาพร ดอกไม้ทอง และวรวิทย์ เพ็ชรรื่น. ศักยภาพของสำนักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่างสำหรับการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ. Journal of Community Development Research: Humanities and Social Sciences 2017. 10 (1) pp: 122-131 Jan-Mar คุณภาพ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภาคเหนือตอนล่าง การควบคุมคุณภาพ ศักยภาพ
  3. สุภาพร ดอกไม้ทอง และวรวิทย์ เพ็ชรรื่น. ศักยภาพของสำนักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่างสำหรับการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ. Journal of Community Development Research : Humanities and Social Sciences 2017. 10 (1) pp: 122-131 January-March คุณภาพ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภาคเหนือตอนล่าง การควบคุมคุณภาพ ศักยภาพ
  4. สุภาพร แสงอ่วม , นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, ภูดิท เตชาติวัฒน์, ชญานินท์ ประทุมสูตร และ กันยารัตน์ คอวนิช. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2015. 36 (1) pp: 53-61
  5. Nittaya Promson, Supaporn Puntheeranurak. Kaempferia parviflora Extract Diminishes Hyperglycemia and Visceral Fat Accumulation in Mice Fed with High Fat and High Sucrose Diet.. Journal of Physiological and Biomedical Sciences. 2014. None pp: 13-19 None (Impact factor : 0.06) None
โครงการวิจัย
  1. สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์, อิทธิพล พวงเพชร, 2015, "ผลของสารสกัดกระชายดำต่อระดับอินซูลิน ทีเอ็นเอฟแอลฟา อินเตอร์ลูคินซิกในกระแสเลือด และปริมาณหยดไขมันในเซลล์ตับและเซลล์ไขมันที่พบในหนูที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมด้วยอาหารไขมันและน้ำตาลสูง". None
  2. Supaporn Puntheeranurak, 2012, "ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการลดความผิดปกติที่พบในหนูที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมด้วยอาหารไขมันและน้ำตาลสูง".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016
Nov. 16, 2016
July 31, 2017
© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร