ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย
Associate professor Sutisa Thanoi, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
กิจกรรมบำบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ประสาทวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1997 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Neuroscience 
University of Sheffield 
อังกฤษ 
2003 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. Faculty of Medical Science Research Fund (2003) : Effects of acute and chronic pseudoephedrine administration on the density of glutamate/NMDA receptor in rat frontal cortex and hippocampus.
 2. Thailand Research Fund (2003-2005) : Effects of acute and chronic pseudoephedrine administrations on the nervous systems and gametogenesis in rats.
 3. Faculty of Medical Science Research Fund (2003) : Effects of acute and chronic pseudoephedrine administration on the density of glutamate/NMDA receptor in rat frontal cortex and hippocampus., 2545
 4. Thailand Research Fund (2003-2005) : Effects of acute and chronic pseudoephedrine administrations on the nervous systems and gametogenesis in rats., 2547

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Chanasong R., Thanoi S., Watiktinkorn P., Reynolds G.P., Nudmamud-Thanoi S.. None. Genetic variation of GRIN1 confers vulnerability to methamphetamine-dependent psychosis in a Thai population. 2013. None None None None
 2. Kerdsan W, Thanoi S and Nudmamud-Thanoi S. Changes in Neuronal Glutamate Transporter EAAT3 Experssion in Rat Brain after Exposure to Methamphetamine. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2012. 111 (4) pp: 275-278 None รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย None
 3. Nareelak Tangsrisakda, Sutisa Nudmamud-Thanoi. Effect of Methamphetamine Administration on Alteration of Sperm Quality.. 2nd IASCBC & 36th AAT Annual Conference 6-8 December 2012 2012. None pp: 459-461 None None None
 4. Sutisa Thanoi. None. Changes in the Neuronal Glutamate Transporter EAAT3 in Rat Brain after Exposure to Methamphetamine.Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 2012. vol 111 (no 4) pp: 275-278 October (Impact Factor : 2.179) None
 5. Sutisa thanoi. An association between genotypic variations and protein expression of the glial glutamate transporter 2 in the human nucleus accumbens. Neuroscience Letters.June2012 2012. None (no 523) pp: 108-110 June (Impact Factor : 2.105) None
 6. Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S. Methamphetamine induces abnormal sperm morphology, low sperm concentration and apoptosis in the testis of male rats. Andrologia 2011. 43 (4) pp: 278-282 None Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S. Methamphetamine induces abnormal sperm morphology, low sperm concentration and apoptosis in the testis of male rats. Andrologia. 2011 Feb 25. 43(4), 278-282. doi: 10.1111/j.1439-0272.2010.01071.x. ค่า IF 1.152 None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. วัลวิภา เสืออุดม , รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย, 2013, "ารศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักอัณฑะ ขนาดของ seminiferous tubule และการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนอีสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนภายในเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะของหนูหลังจากได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน". การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2016, "ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า".
 2. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2016, "ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท".
 3. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2016, "ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน".
 4. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2016, "ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan".
 5. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2015, "การพัฒนายาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรดีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการบรรเทาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทในภาวะโรคเบาหวาน".
 6. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2015, "การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ".
 7. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2015, "ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด".
 8. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2015, "การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับสารสื่อประสาทซีโรโทนินในเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุ".
 9. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2015, "ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง".
 10. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2014, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด".
 11. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2014, "ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain".
 12. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2014, "ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท".
 13. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2014, "ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์".
 14. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2013, "การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง ระยะที่ 2".
 15. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2013, "ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทกลูตาเมทในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์".
 16. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2013, "ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้".
 17. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2013, "ผลของสารสกัดพรมมิต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะและรังไข่ของหนูแรท".
 18. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2012, "การเปลี่ยนแปลงของการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทใน hippocampus และรูปแบบทางพฤติกรรมของสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้ติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน".
 19. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2012, "การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน".
 20. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2012, "ผลของข้าวกล้องงอกต่อระบบสารสื่อประสาทกาบา กลูตาเมท และโดปามีน ภายหลังการหยุดยาเสพติดในหนูขาว".
 21. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2012, "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์)".
 22. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2012, "การศึกษาผลของการติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนูแรท".
 23. Sutisa Nudmamud-Thanoi , 2012, "การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013