ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายศิริ มีระเสน
Assistant professor Saisiri Mirasena, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เคมี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ไทย 
1991 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2000 
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. สุทัศน์ ดวงจิตร และ สายศิริ มีระเสน. การใช้ HVR III เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในกลุ่มประชากรภาคกลางของประเทศไทย. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 4 2011. None (ฉบับที่ 1) pp: 45-52 กันยายน-ธันวาคม None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Jatuphol Pholtaisong and Saisiri Mirasena, 2014, "Prenatal diagnosis of alpha-thalassemia using multiplex PCR"ในการประชุมวิชาการ 19th Biological Sciences Graduate Congress (BSGC), 12-14th December 2014". Prenatal diagnosis of alpha-thalassemia using multiplex PCR"ในการประชุมวิชาการ 19th Biological Sciences Graduate Congress (BSGC), . None National University of Singapore, Singapore.
  2. ปริศนา เจริญพร, พีระพล วอง, สายศิริ มีระเสน, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, สวิชญาพร เจิมนิ่ม, สุขุมาล นิยมธรรม, หนึ่งฤทัย นิลศรี, กุลนิษฐ์ แพงวังทอง, ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี, 2013, "การศึกษาชนิดและสัดส่วนของ Beta Thalassemia Mutation ในจังหวัดพิษณุโลก". None. pp: 277-282 None None None None None ตุลาคม-ธันวาคม ร้อยโทหญิงสายศิรริ มีระเสน None
โครงการวิจัย
  1. Saisiri Mirasena, 2014, "การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก".
  2. อุรศรี สูยะศุนานนท์, สายศิริ มีระเสน, 2013, "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอ็นเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย". None
  3. Saisiri Mirasena, 2012, "การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
April 23, 2014
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015