ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพรรณ สารินทร์
Associate professor Siripun Sarin, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1991 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
1993 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Plant and Soil Science 
University of Aberdeen 
สก๊อตแลนด์ 
1998 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Saowanee Deemoon; Charoon Sarin; Guang-GuoYing; Chanyud Kritsunankul; Sarin Sriprang. Occurrence of endocrine disrupting chemicals (EDCs) and estrogenic activity in the Nan River, Phitsanulok, Thailand. EnvironmentAsia 2016. 9 (1) pp: 84-91
  2. Sarin, S., Khamsri, B. and Sarin, C. Isolation of Biosurfactant–Producing Bacteria with Antimicrobial Activity against Bacterial Pathogens. EnvironmentAsia 2011. 4 (1) pp: 1-5 Jan Sarin, S., Khamsri, B. and Sarin, C. Isolation of Biosurfactant–Producing Bacteria with Antimicrobial Activity against Bacterial Pathogens. EnvironmentAsia. 2011 Jan ; 4(1): 1-5. None
  3. Sarin Sriprang,Nimit Sriprang,. Tawatchai Sumpradit and Dawan shimbhu. Antibacterial activities of crude extracts from physic (Jatropha curcas) seed residues,ScienceAsia 2010. None pp: 346-348 None None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. สุภาพร ล้ำเลิศธน บุญเรือง คำศรี นารีลักษณ์ นาแก้ว โศภิศ คันธวงศ์ และ ศิริพรรณ สารินทร์., 2013, "แนวทางการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยอบ: กรณีศึกษาโรงงานในจังหวัดพิษณุโลก.". นเรศวรวิจัยครั้งที่ 9: ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. pp: 195 None None None None None None None None
  2. สิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม กัลยา ปรีชานุกูล ศิริพรรณ สารินทร์, 2010, "การชักนำให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ยูรีเอส". การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 6 วิถีชีวิตยั่งยืนบนนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยนเรศวร. None None None None None กรกฏาคม ศิริพรรณ สารินทร์ None
โครงการวิจัย
  1. Siripun Sarin , 2014, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง".
  2. Siripun Sarin , 2012, "การคัดแยกแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ที่สามารถสร้างฮอร์โมนพืชออกซินจากพืชสมุนไพร".
  3. รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์, 2011, "การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมยู รีเอสและชักนําให้เกิด ตะกอนคาร์บอเนตเพื่อการอนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถ". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014