ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
Lecturers Wisa Supunpaibul, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1990 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไทย 
1993 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Environmental Science 
University of Newcastle upon tyne 
อังกฤษ 
2002 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. รัชนีกร บุญธรรม, จิราภรณ์ อ่ำพันธุ์, อังคณา หิรัญสาลี, พรรณทิพย์ ตียพันธ์, ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ, สุธารกมล ครองยุติ, นุชจรีย์พร ทองรอด, กีรติ์การ สมส่วน, วิภาวี หีบแก้ว, ณัฐธิยา สกุลศักดิ์, สุภาพร ชื่นชูจิต, วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, เล็ก นพดลรัตน์กุล, วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์, 2013, "ปริมาณแคดเมียมและปริมาณสังกะสีในหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก". การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9. ม.นเรศวร None
โครงการวิจัย
  1. Wisa Supanpaiboon , 2015, "การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว".
  2. Wisa Supanpaiboon , 2015, "งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อชุมชนปนเปื้อนสารอันตรายในอาเซียน".
  3. Wisa Supanpaiboon , 2014, "การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก".
  4. Wisa Supanpaiboon , 2014, "การสลายสารฟีนอลปนเปื้อนในน้ำใต้ดินบ่อตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้าน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โอโซน".
  5. Wisa Supanpaiboon , 2013, "การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ และผงเหล็กประจุศูนย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012