ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
Lecturers Pakpoom Subsoontorn, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. Bachelor of science(B.Sc.) 
Biology and Computer Science 
California Institute of Technology 
สหรัฐอเมริกา 
2008 
2. Master of Science(M.Sc.) 
Bioengineering 
Stanford University 
สหรัฐอเมริกา 
2010 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Bioengineering 
Stanford University 
สหรัฐอเมริกา 
2014 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. ภาคภูมิ สุขเจริญ. การปรากฏใหม่ภายใต้การรับรู้เดิมของวรรณกรรมไทยในบทเพลงไทยสากล. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2019. 4/25 (4) ตุลาคม
  2. ภาคภูมิ สุขเจริญ. การวิเคราะห์การละเล่นพื้นเมืองของเด็กอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. ศรีวนาลัยวิจัย 2016. 1/2016 (1) pp: 60-69 การละเล่นเด็ก อำเภอทุ่งเสลี่ยม

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. ภาคภูมิ สุขเจริญ, 2017, "แมว : หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ในประเพณีชีวิตของไทย". การประชุมสวนสุทันทาระดับชาติ ครั้งที่ 6. pp: 1184-1192 มหาวิทยาลัย None แมว หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ ประเพณีชีวิต

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง