ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. วัชรี เที่ยงอยู่
Lecturers Watcharee Tiangyou, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1991 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1998 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Molecular Neurogenetics 
University of Newcastle upon tyne 
อังกฤษ 
2007 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Ratthaphol Muengkaew, Peerasak Chaiprasart, Ian James Warrington. Changing of physiochemical properties and color development of mango fruit sprayed methyl Jasmonate. Scientia Horticulturae 2016. 2016 (198) pp: 70-77 January

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Watcharee Tiangyou, Nawaphat Jangphattananont, Damratsamon Surangkul and Apichart Suksamrarn., 2013, "Effects of curcumin and tetrahydrodemethoxycurcumin on alpha-synuclein and myocyte enhancer factor 2D (MEF2D) proteins in MPP+ induced-apoptosis of neuronal cell line culture. (oral presentation).". The 39th Congress on Science and Technology of Thailand. pp: 159 None None None None None None None None
  2. Tiangyou W,Surangkul D, Jangphattananont N.Suksamran A., 2012, "Mitocndria protective effects of curcuminold analogs on oxidative stress induced-apoptosis in neuronal cell line culture". None. None None None None None Oct ดร.วัชรี เที่ยงอยู่ None
  3. Tiangyou W, Surangkul D, Jangphattananont N. Suksamrarn A., 2012, "Effect of curcumin and tetrahydrocurcumin (THC) on the expression of Bcl-2 and Bax proteins in oxidativestrss-induced apoptosis neuronal cell line.". The 13th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology,. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
  1. ดามรัศมน สุรางกูร, วัชรี เที่ยงอยู่, 2015, "การศึกษาผลของเคอร์คูมินอยด์แอนาลอกต่อการต้านเซลล์มะเร็งกลัยโอบลาสโตมาเพาะเลี้ยง".
  2. ดร.วัชรี เที่ยงอยู่, 2012, "ผลของเคอร์คูมินอยด์และแอนาลอกต่อการแสดงออกของอัลฟ่าไซนิวคลีอินในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง". None
  3. watcharee tiangyou, 2012, "ผลของเคอร์คูมินอยด์และแอนาลอกต่อการแสดงออกของอัลฟ่าไซนิวคลีอินในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
Sept. 16, 2014
July 31, 2015