ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราวดี มาลากุล
Assistant professor Wachirawadee Malakul, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาสรีรวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1994 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1999 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2007 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Kevin D Hyde. . None 2014. None None None None
 2. Malakul W, Thirawarapan S, Ingkaninan K, Sawasdee P. Effects of Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker on endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol 2011. 133 (2) pp: 371-7 Jan 27 Malakul W, Thirawarapan S, Ingkaninan K, Sawasdee P. Effects of Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker on endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol. 2011 Jan 27;133(2):371-7 None
 3. Malakul W, Ingkaninan K, Sawasdee P and Woodman O L. The ethanolic extract of Kaempferia parviflora reduces ischaemic injury in rat isolated hearts. J Ethnopharmacol 2011. None pp: 1-8 May 10 Malakul W, Ingkaninan K, Sawasdee P and Woodman O L. The ethanolic extract of Kaempferia parviflora reduces ischaemic injury in rat isolated hearts. J Ethnopharmacol. 2011 May 10; 1-8 None
 4. Malakul w, Ingkaninan K, Sawasdee P, Woodman OL. The ethanolic extract of Kaempferia parviflora reduces ischaemic injury in rat isolated hearts. J Ethnoparmacology 2011. 137 pp: 184-191 None ผศ.ดร.วิชราวดี มาลากุล None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. Wachirawadee Malakul and Sirinat Pengnet, 2013, "Inhibitory Effect of Piperine on the Formation of Advanced Glycation End Products". Naresuan Research Conference 9. None None None None None None None None
 2. ทัศน์ชัยทอแสงมิติ และ วชิราวดี มาลากุล., 2012, "Antioxidant effect of daidzein on erythrocytes subjected to oxidative stress". The 4th Science Research Conference. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. Miss.wachirawadee malakul,Miss.Sakara Tunsophon, 2016, "ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส". None
 2. wachirawadee malakul, 2015, "ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ".
 3. วชิราวดี มาลากุล, สะการะ ตันโสภณ, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย,ชินภัทร์ จิระวรพงศ์, 2015, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ปีที่ 2". None
 4. wachirawadee malakul, 2015, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ hesperidin ในตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin".
 5. wachirawadee malakul, 2015, "ฤทธิ์ของสารนารินจินต่อการเกิดผลิตภัณฑ์แอดวานซ์ ไกลเคชั่น เอ็น โปรดักส์".
 6. wachirawadee malakul, 2015, "ฤทธิ์ของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ต่อการเกิดอนุมูลอิสระและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง".
 7. wachirawadee malakul, 2015, "ผลของสารนารินจินต่อการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง".
 8. wachirawadee malakul, 2013, "ผลของการสวดมนต์และแผ่เมตตาต่อการสร้างเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุ".
 9. wachirawadee malakul, 2013, "ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-gingerol ต่อการสร้าง Advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ".
 10. wachirawadee malakul, 2013, "ผลของสาร genistein และ daidzein ต่อการสร้าง advanced glycation end products".
 11. wachirawadee malakul, 2012, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร piperine ต่อการเกิด protein glycosylation และการเกิด lipid peroxidation ของเซลล์เม็ดเลือดแดงจากคนปกติ ในสภาวะที่ชักนำให้มีระดับน้ำตาลสูง".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013