ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งแสง นาครำไพ
Assistant professor Rungsang Nakrumpai,

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา


ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. รุ่งแสง นาครำไพ, 2012, "โมเลกุลเคมีที่มีศักยภาพต่อการนำไปพัฒนาใช้ในการรักษาและตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ 2009". นเรศวรวิจัยครั้งที่ 8. pp: 34 None
โครงการวิจัย
  1. Rungsang Nakrumpai, 2016, "การศึกษาคุณลักษณะการดื้อยาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศและการทำเหมืองข้อมูล".
  2. Rungsang Nakrumpai, 2016, "การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ".
  3. Rungsang Nakrumpai, 2015, "การศึกษาหาสารธรรมชาติสำหรับใช้พัฒนาเพื่อรักษาโรคไวรัสอีโบลาโดยวิธีทางชีวสารสนเทศ".
  4. Rungsang Nakrumpai, 2015, "การพัฒนาวิธีการรักษาโรคไวรัสอีโบลาโดยใช้เลคติน".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016