ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ Gavin Paul Reynolds
Professor Gavin Paul Reynolds,

(ผู้มีความรู้ความ)
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา


ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. Ziprasidone and aripiprazole attenuate olanzapine-induced hyperphagia in rats. J Psychopharmacol (in press) 2008
 2. The influence of 5-HT2C receptor and leptin gene polymorphisms, smoking and drug treatment on metabolic disturbances in patients with schizophrenia. Brit J Psychiat 192, 424-428
 3. Acute tryptophan depletion does not alter central or plasma brain-derived neurotrophic factor in the rat. Eur Neuropshchopharmacol 18, 317-322
 4. Effect of acute tryptophan depletion on dopamine and noradrenaline in the rat brain. J Psychopharmacol 23, 51-55
 5. Disturbances in social interaction occur along with pathophysiological deficits following sub-chronic phencyclidine administration in the rat. Behav Brain Res 194, 230-235
 6. Jenkins TA, Elliott JJ, Ardis TC, Cahir M, Renolds GP, Bell R, Cooper SJ (2010) Tryptophan depletion impairs object recognition memory in the rat: reversal by risperidone. Behave Brain Res 208, 479-483
 7. Jenkins TA, Harte MK, Reynolds GP (2010) Effect of sub-chronic phencyclidine administration on sucrose preference and hippocampal parvalbumin immunoreactivity in the rat. Neurosci Lett 471, 144-147
 8. Zhang XR, Zhang ZJ, Jenkins TA, Chen WR, Reynold GP (2010) The Effect chronic andtipsychotic drug administration on nitric oxide synthase activity and gene expression in rat penile tissues. Eur Neuropsychopharmacol 20, 211-217
 9. Zhang XR, Zhang ZJ, Jenkins TA, Chen WR, Reynold GP (2010) The dose-dependent effect of chronic administration of haloperidol, risperidone and quetiapine on sexual behaviour in the male rat. J Sexual Med (in press)
 10. Reynolds LM, Reynolds GP (2010) Differential regional N-acetylaspartate dificits in post-mortem brain in schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder, J Psychiat Res (in press)
 11. The neurochemistry of schizophrenia. Psychatry 4:31-25, 2005 (review)
 12. The neurochemistry of schizophrenia. Psychiatry 7, 425-429, 2008 (review)
 13. Reynold GP, Harte MK, Jenkins TA (2010) Neurochemistry. In: Psychiatry - and evidence-based text (eds Puri BK and Treasaden I) Hodder Arnold, London.
 14. Yevtushenko OO, Reynolds GP (2010) Functional pharmacogenetics of serotonin receptors in psychiatric drug action. In: Handbook of the behavioural neurobiology of serotonin (Eds, Mueller CP and Jacobs BL) Elsevier, Oxford

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
Aug. 24, 2010
Oct. 19, 2011
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016
Nov. 16, 2016
July 31, 2017
© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร