ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. รักษิณา พลสีลา
Associate professor Raxina Polseela, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไทย 
1991 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ปรสิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไทย 
1998 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
อายุรศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Polseela, R., Apiwathnasorn, C. and Samung, Y.. Seasonal distribution of phlebotomine sand flies (Diptera:Psychodidae) in Tham Phra Phothisat temple, Saraburi province, Thailand. Tropical Biomedicine 2011. 28 (2) pp: 366–375. Aug Polseela, R., Apiwathnasorn, C. and Samung, Y. 2011. Seasonal distribution of phlebotomine sand flies (Diptera:Psychodidae) in Tham Phra Phothisat temple, Saraburi province, Thailand. Tropical Biomedicine 2011 Aug. 28(2): 366–375. None
  2. Vitta, A., Polseela, R., Nateeworanart, S., Tattiyapong, M. Survey of Angiostrongylus cantonensis in rats and giant African land snails in Phitsanulok province, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2011. None pp: 597-599 None Vitta, A., Polseela, R., Nateeworanart, S., Tattiyapong, M. 2011. Survey of Angiostrongylus cantonensis in rats and giant African land snails in Phitsanulok province, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine :597-599 None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. อัญชลี ฐานวิสัย, ทัชชา ยิ้มถิน, ชไมพร ฟักรักษา, นงลักษณ์ เลิศจรัสกุลถาวร, ขนิษฐา ภูมิดวง, รักษิณา พลสีลา และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2014, "การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Xenorhabdus/ Photorhabdus spp. ที่พบในจังหวัดชัยภูมิของประเทศไทย.". การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย. pp: 100 None
  2. ชไมพร ฟักรักษา ทัชชา ยิ้มถิน รักษิณา พลสีลา อัญชลี ฐานวิสัย และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2012, "การแยกและจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์". Medical Science Academic Annual Meeting 2012. None None None None None None None None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013