ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์
Lecturers Siriwat Kucharoenpsaibul, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
1997 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไทย 
2001 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไทย 
2014 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์. Enhancement of growth and lipid accumulation by chlorella sorokinana 1019 unxotrophic culture conditions.. Kasetsart Journal (Natual Science) 2014. None pp: 1-9 None (งานวิชาการ) None
โครงการวิจัย
  1. ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์, 2016, "การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก". None
  2. ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์, ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ, จินตนา ว่องวิกย์การ, 2015, "อิทธิพลของสภาวะเครียดต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำมันจากสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sorokiniana DMKU5202 ในสภาวะมิโซโทรฟิคเพื่อการผลิตไบโอดีเซล". None
  3. ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์, 2015, "การคัดเลือกยีสต์สายพันธุ์ที่สร้างสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพแมนโนซิลอีริทริทอลลิปิด". None
  4. ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์, 2015, "การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบนภาชนะสัมผัสอาหาร". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง