ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์
Associate professor Krongkarn Chootip, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาสรีรวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภ.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ไทย 
1992 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
เภสัชวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1994 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Physiology and Pharmacology 
University of Strathclyde 
อังกฤษ 
2000 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Natakorn Kamkaew, Norman C Scholfield, Kornkanok Ingkaninan, Niwat Taepavarapruk, Krongkarn Chootip. Bacopa monnieri Increases Cerebral Blood Flow in Rat Independent of Blood Pressure.. Phytotherapy Research 2013. 27 (1) pp: 135-138 January brahmi, cerebral blood flow
 2. Kamkaew N., Norman Scholfield C., Ingkaninan K., Taepavarapruk N., Chootip K.. Bacopa monnieri increases cerebral blood flow in rat independent of blood pressure. PubMed 2013. 27 (1) pp: 135-8 jan
 3. Kunzelmann K, Kongsuphol P, Chootip K, Toledo C, Martins JR, Almaca J, Tian Y, Witzgall R, Ousingsawat J, Schreiber R. Role of the Ca2+ -activated Cl- channels bestrophin and anoctamin in epithelial cells.. Biol Chem 2011. None None Kunzelmann K, Kongsuphol P, Chootip K, Toledo C, Martins JR, Almaca J, Tian Y, Witzgall R, Ousingsawat J, Schreiber R. Role of the Ca2+ -activated Cl- channels bestrophin and anoctamin in epithelial cells. Biol Chem. 2011 Jan;392(1-2):125-34 None
โครงการวิจัย
 1. Krongkarn Chootip, 2016, "ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู".
 2. Krongkarn Chootip, 2016, "ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู".
 3. Krongkarn Chootip, 2015, "การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์".
 4. Krongkarn Chootip, 2014, "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวศุทธินี วิสุทธะรรม)".
 5. Krongkarn Chootip, 2014, "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (Joint Funding) - ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ + น.ส.ศุทธินี วิสุทธธรรม".
 6. Krongkarn Chootip, 2014, "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(นางสาวศุทธินี วิสุทธรรม)".
 7. กรกนก อิงคนินันท์, นิวัติ เทพาวราพฤกษ์, ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร, นันทกา โกรานา, อนุพันธ์ กงบังเกิด, นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ, กรองกาญจน์ ชูทิพย์, นิวัติ เทพาวราพฤกษ์, 2013, "การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง". None
 8. Krongkarn Chootip, 2013, "การพัฒนาแนวทางการทดสอบประสิทธิผลยาแผนไทย/ยาแผนโบราณในระดับคลินิกโดยใช้ยาหอมตำรับนวโกฐเป็นต้นแบบ".
 9. Krongkarn Chootip, 2012, "เป้าหมายระดับโมเลกุลและกลไกการออกฤทธิ์ของพรมมิต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012