ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
Assistant professor Kannika Adthapanyawanich, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
รังสีเทคนิค 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2000 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2005 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Medical Sciences 
Kanazawa University 
ญี่ปุ่น 
2013 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Kannika Adthapanyawanich, Hiroki Nakata, Shoichi Iseki. Expression and localization of phosphodiesterase 2A in the submandibular gland of mice. Archives of Oral Biology 2018. 90 pp: 91-99 June Phosphodiesterase 2A, Protein kinase A, Protein kinase G1, Sexual dimorphism, Granular convoluted duct, Submandibular gland
  2. Kannika Adthapanyawanich, Hiroki Nakata, Shoichi Iseki. Expression and localization of phosphodiesterase 2A in the submandibular gland of mice. Archives of Oral Biology 2018. 90 pp: 91-99 June Phosphodiesterase 2A, Protein kinase A, Protein kinase G1, Sexual dimorphism, Granular convoluted duct, Submandibular gland
  3. Miyuki Yamamoto, Hiroki Nakata, Tewarat Kumchantuek, Kannika Adthapanyawanich, Shoichi Iseki. Distinct hormonal regulation of two types of sexual dimorphism in submandibular gland of mice. Cell and Tissue Research 2018. 371 (2) pp: 261-272 February Granular convoluted tubule, Granular intercalated duct, Androgen, Thyroid hormone, Submandibular gland

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง