ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทณี หาญช้าง
Assistant professor Wanthanee Hanchang, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาสรีรวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1999 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2006 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
สรีรวิทยาการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2014 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Sujjitjoon J, Kooptiwut S, Chongjaroen N, Semprasert N, Hanchang W, Chanprasert K, Tangjittipokin W, Yenchitsomanus PT, Plengvidhya N. PAX4 R192H and P321H polymorphisms in type 2 diabetes and their functional defects.. Journal of Human Genetics 2016. 61 (11) pp: 943-949 November
  2. Kooptiwut S. Hanchang W, Semprasert N, Junking M, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT. Testosterone reduces AT1R expression to prevent b-cell and islet apoptosis from glucotoxicity. Endocrinology 2015. 224 (3) pp: 215-24
  3. วันทณี หาญช้าง. Testosterone reduces AT1R expression to prevent b-cell and islet apoptosis from glucotoxicity.. J Endocrinology 2014. None None งานวิชาการ None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Hanchang W, Semprasert N, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT, Kooptiwut S., 2013, "Testosterone protects pancreatic ?-cells against oxidative stress and endoplasmic reticulum (ER) stress-induced apoptosis in glucotoxicity.". Healthy Society beyond frontiers; The international Conference in Medicine and Public Health 2013. None None None None None None (3rd reward poster). None
โครงการวิจัย
  1. Wanthanee Hanchang, 2015, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ hesperidin ในตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin".
  2. Wanthanee Hanchang, 2015, "ฤทธิ์ของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการตายแบบ apoptosis และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin".
  3. Wanthanee Hanchang, 2015, "ผลของสารนารินจินต่อการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง".
  4. Wanthanee Hanchang, 2015, "ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ".
  5. Wanthanee Hanchang, 2015, "ฤทธิ์ของ hesperidin ต่อการต้านเบาหวาน และการตายแบบ apoptosis ของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง