ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง
Associate Professor Supawitoo Sookpeng, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชารังสีเทคนิค
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
รังสีเทคนิค 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2000 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์รังสี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2003 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Clinical physics 
University of Glasgow 
สก๊อตแลนด์ 
2014 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Nuttikarn Nokkaew, Podsawee Mongkolpathumrat, Ruttanapong Junsiri, Supawit Jindaluang, Nichagron Tualamun, Niya Manphatthanakan, Nareumon Saleesee, Marisa Intasang, Jantira Sanit, Punyanuch Adulyaritthikul, Kantapich Kongpol, Sarawut Kumphune & Nitirut Nernpermpisooth. p38 MAPK Inhibitor (SB203580) and Metformin Reduces Aortic Protein Carbonyl and Inflammation in Non-obese Type 2 Diabetic Rats. Indian Journal of Clinical Biochemistry 2019. January
  2. Sookpeng S, Colin M, Cheebsumon P, Pengpan T. Practical experiences in the transfer of clinical protocols between CT scanners with different ATCM systems. Journal of Radiological Protection 2017. 1 (37) pp: 1
  3. Sookpeng S, Cheebsumon P, Pengpan T, Colin M. Comparison of computed tomography dose index in polymethyl methacrylate and nylon dosimetry phantoms. Journal of Medical Physics 2016. 1 (41) pp: 45-51
  4. Martin C.J., Le Heron J., Borras C., Sookpeng S., Ramirez G.. Approaches to aspects of optimisation of protection in diagnostic radiology in six continents.. Journal of Radiological Protection 2013. None None None None
โครงการวิจัย
  1. Supawitoo Sookpeng , 2016, "การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์".
  2. Supawitoo Sookpeng , 2015, "ผลของบริเวณที่สนใจต่อสัญญาณรบกวนภาพในภาพซีที".
  3. Supawitoo Sookpeng , 2015, "การประดิษฐ์แฟนทอมภาคตัดขวางวงกลมและวงรีสำหรับวัดค่าดัชนีปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์".
  4. Supawitoo Sookpeng , 2015, "ผลของบริเวณที่สนใจต่อสัญญาณรบกวนภาพในภาพซีที".
  5. Supawitoo Sookpeng , 2015, "การประดิษฐ์แฟนทอมภาคตัดขวางวงกลมและวงรีสำหรับวัดค่าดัชนีปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
Sept. 24, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016
Sept. 14, 2016
July 31, 2017
© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร