ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพร เงินคำ
Assistant professor Jatuporn Ngoenkam, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
2005 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
เภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
2008 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
2014 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Paensuwan, P., Ngoenkam, J., Khamsri, B., Preechanukool, K., Sanguansermsri, D., and Pongcharoen, S.. Evidence for inducible recruitment of Wiskott-Aldrich syndrome protein to T cell receptor-CD3 complex in Jurkat T cells.. Cellular Immunology 2014. None None (Impact Factor : 1.743) None
โครงการวิจัย
  1. จตุพร เงินคำ, 2016, "การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck". None
  2. Jatuporn Ngoenkam Ngoenkam, 2016, "การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเหง้ากระเจียวแดง และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการยับยั้งเนื้องอกโดยใช้เซลล์ HepG2".
  3. Jatuporn Ngoenkam Ngoenkam, 2016, "การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์".
  4. Jatuporn Ngoenkam Ngoenkam, 2015, "การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการส่งสัญญาณบริเวณ TCR".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง