ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
Associate professor Phanchana Sanguansermsri, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) 
สัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไทย 
1992 
2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
2004 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. Sanguansermsri P, Shimbhu D, Wongvilairat R, Saetung R, & Sanguansermsri T. Homogeneity of beta (0) - thalassemia codon 17 (A-->T) alleles in Northern Thailand using a direct DNA sequencing method.J Med Assoc Thai.2004 Aug;87(8): 883-886.
 2. Sanguansermsri P, Shimbhu D, Wongvilairat R, & Sanguansermsri T. Associations of common beta-thalassemia mutations with beta-globin gene frameworks in Northern Thailand. ASEAN Journal on Science and Technology for Development, 2004 Mar; 21 (1): 81-84
 3. Sanguansermsri P, Shimbhu D, Wongvilairat R, Pimsorn C,& Sanguansermsri T. Spontaneous mutation of the hemoglobin Leiden (beta 6 or 7 Glu-->0) in a Thai girl. Haematologica. 2003 Dec;88(12) : ECR35
 4. Sanguansermsri P, Shimbhu D, Wongvilairat R, Saetung R, & Sanguansermsri T. Homogeneity of beta (0) - thalassemia codon 17 (A-->T) alleles in Northern Thailand using a direct DNA sequencing method.J Med Assoc Thai.2004 Aug;87(8): 883-886., 2546
 5. Sanguansermsri P, Shimbhu D, Wongvilairat R, & Sanguansermsri T. Associations of common beta-thalassemia mutations with beta-globin gene frameworks in Northern Thailand. ASEAN Journal on Science and Technology for Development, 2004 Mar; 21 (1): 81-84, 2546
 6. Sanguansermsri P, Shimbhu D, Wongvilairat R, Pimsorn C,& Sanguansermsri T. Spontaneous mutation of the hemoglobin Leiden (beta 6 or 7 Glu-->0) in a Thai girl. Haematologica. 2003 Dec;88(12) : ECR35, 2545

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Charoenporn P,Wong P,Mirasena S, Sanguansremsri P, Jerminm S, Niyomtham S, Nilsri M, Pangwangthong K, Sanguansermsri T.. The Spectrum of Bets Thalassemia Mutations in Phitsanulok. J Hematol Transfus Med 2013. 23 pp: 277-282 None ดร.พันธุ์ชนะ สวงนเสริมศรี None
 2. Thepmalee C., Sanguansermsri P., Suwanankhon N., Chamnanpood C., Chamnanpood P., Pongcharoen S., Niumsap P.R., Surangkul D., Sanguansermsri D.. Changes in the NS1 gene of avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I interferon in primary chicken embryonic fibroblast cells.. Indian Journal of Virology 2013. None None None None
 3. Chamnanpood C, Sanguansermsri D, Pongcharoen S, Sanguansermsri P. Detection of distribution of avian influenza H5N1 virus by immunohistochemistry, chromogenic in situ hybridization and real-time PCR techniques in experimentally infected chicken. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2011. 42 (2) pp: 303-310 Mar Chamnanpood C, Sanguansermsri D, Pongcharoen S, Sanguansermsri P. Detection of distribution of avian influenza H5N1 virus by immunohistochemistry, chromogenic in situ hybridization and real-time PCR techniques in experimentally infected chickens. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011 Mar. 42(2):303-310. None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. อนงค์นาฏ วรรณโภคิน, กนิษฐา สมสำเนียง, ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี และ นลิน วงศ์ขัตติยะ, 2015, "การศึกษาฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis โดยน้ำมันหอมระเหยจากขม้ินชันและกระชาย". การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 1. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, 2016, "การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร". None
 2. พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, 2016, "การเปรียบเทียบแบบแผน DNA methylation ระหว่างรกและเลือดที่แตกต่างกันในอัลลีล Southeast Asian deletion ของยีนอัลฟาโกลบิน". None
 3. ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, 2015, "การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งการเจริญของ Propionibacterium acne และ Staphylococcus epidermidis". None
 4. Phanchana Sanguansermsri, 2015, "การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งการเจริญของ Propionibacterium acne และ Staphylococcus epidermidis".
 5. (Mr.Phanchana Sanguansermsri), 2013, "ความชุกของ แอลฟา+ -ธาลัสซีเมีย โดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 6, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015