ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. จินตนา ว่องวิกย์การ
Lecturers Jintana Wongwigkarn, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
1997 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2001 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Microbiology 
University of Kent 
อังกฤษ 
2013 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, วรินธร เบญจศรี, วีนัส ศรีศักดา, จินตนา กสินันท์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ, คุณอานันท์ นิรมล และศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนลุ่มน้ำคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง. ครุพิบูล 2016. 1/5 (1) pp: 111-121 มกราคม-มิถุนายน จิตสำนึกรักษ์น้ำ , กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำ
โครงการวิจัย
  1. Jintana Wongwigkarn, 2016, "การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก".
  2. Jintana Wongwigkarn, 2016, "การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก".
  3. ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์, ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ, จินตนา ว่องวิกย์การ, 2015, "อิทธิพลของสภาวะเครียดต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำมันจากสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sorokiniana DMKU5202 ในสภาวะมิโซโทรฟิคเพื่อการผลิตไบโอดีเซล". None
  4. Jintana Wongwigkarn, 2015, "การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อพิคอร์นาไวรัสของนกพิราบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย".
  5. Jintana Wongwigkarn, 2015, "การคัดเลือกยีสต์สายพันธุ์ที่สร้างสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพแมนโนซิลอีริทริทอลลิปิด".
  6. Jintana Wongwigkarn, 2015, "การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบนภาชนะสัมผัสอาหาร".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
Oct. 21, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015