ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
Lecturers Phrutthinun Surit, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2001 
2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) 
การส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2003 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไทย 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. The Quality of life of the urban poor in the northeast of thailand
 2. Development of Quality of Life Instrument for Urban Poor in The Northeast
 3. การแสวงหาการบริการทางด้านสุขภาพของเด็กข้างถนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะ
 5. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของชุมชน
 6. The Quality of life of the urban poor in the northeast of thailand , 2551
 7. Development of Quality of Life Instrument for Urban Poor in The Northeast, 2551
 8. การแสวงหาการบริการทางด้านสุขภาพของเด็กข้างถนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2550
 9. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะ, 2550
 10. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของชุมชน, 2550

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ปัทมา สุพรรณกุล และ ถนัด ใบยา. บทเรียนการจัดการภาวะวิกฤติ: กรณีศึกษาการเกิดโรคโบทูลิซึม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2549. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2011. 20 (3) พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 15. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ปัทมา สุพรรณกุล และ ถนัด ใบยา(2554). บทเรียนการจัดการภาวะวิกฤติ: กรณีศึกษาการเกิดโรคโบทูลิซึม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2549 วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
 2. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ, พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ และคณะ. บทเรียนการจัดการภาวะวิกฤติ: กรณีศึกษาการเกิดโบทูลิซึ่ม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พ.ศ.2549. วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2011. 3 (20) pp: 376-385 2.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ, พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ และคณะ. (2554). บทเรียนการจัดการภาวะวิกฤติ: กรณีศึกษาการเกิดโบทูลิซึ่ม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พ.ศ.2549. วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข. (20)3, 376-385; พฤษภาคม-มิถุนายน 2554.
 3. วิชัย เสนชุ่ม, พฤฒินันท์ สุฤทธิ์, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, และธนัช กนกเทศ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของสมาชิกในครอบครัวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2010. 4 (3) กันยายน – ธันวาคม 2553. 1.วิชัย เสนชุ่ม, พฤฒินันท์ สุฤทธิ์, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, และธนัช กนกเทศ. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของสมาชิกในครอบครัวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 4(3), กันยายน – ธันวาคม 2553.
 4. อนงค หาญสกุล,สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน,ธเรศ ศรีสถิตย,พฤฒินันท สุฤทธิ์. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยบริษัทขนส่งมูลฝอย ติดเชื้อ เอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร Environmental Research and Development 2009. เมษายน- พฤษภาคม อนงค หาญสกุล,สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน,ธเรศ ศรีสถิตย,พฤฒินันท สุฤทธิ์ 2552 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยบริษัทขนส่งมูลฝอย ติดเชื้อ เอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร Environmental Research and Development. เมษายน- พฤษภาคม

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. Wilawan Pumidonming, Phrutthinun Surit, Khamphol Sangkaeo, Doaa Salman, Makoto Igarashi, 2014, "Opisthorchis viverrini infection in northeastern Thai (Khon Isan) communities in Lower Northern Thailand (abstract book)". Asian Neglected Tropical Diseases Conference (NTDASIA 2014) Interdisciplinary Research on Liver flukes. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ, พฤฒินันท์ สุฤทธิ์, 2015, "ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นพาหะของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาหลายขนานและผลทางคลินิคในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาหลายขนาน". None
 2. Tejativaddhana P, Surit P, Kitreerawutiwong N. et al., 2011, "trengthening Maternal and Child Health Services in Rural Thailand: Current Status and Future". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
Nov. 21, 2013
July 31, 2014