ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
Associate professor Pannika Ritvirool, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
 
2. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Micro Biological 
University of Bristol 
อังกฤษ 
1998 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Tansawai, U., Ritvirool, P. Occurrence and characteristics of multidrug resistant Escherichia coli in poultry meat products.. Naresuan University Journal. 2014. pp: 1-9
 2. Anong Kiddeea, Kritsada Henghiranyawongb, Jutharak Yimsabaib, Mujarin Tiloklursb, Pannika R. Niumsupa, c,. Nosocomial spread of class 1 integron-carrying extensively drug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates in a Thai hospital. International Journal of Antimicrobial Agents 2013. None pp: 301-306 None ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ None
 3. Pannika R.. Diffusion and activity of antibiotics against Burkholderia pseudomallei biofilms. International Journal of Antimicrobial Agents 2012. vol 39 (no 4) April 2012 (Impact factor 2011 = 4.128) None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. อรรถพล ตันไสว ทยาวีร์ ร่มแก้ว ภัทรพร คงไทย และ พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, 2014, "ความไวต่อยาปฏิชีวนะและอินทิกรอนของเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาในแหล่งน้า". นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10. pp: หน้า 513-521 None
โครงการวิจัย
 1. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, ดลฤดี สงวนเสริมศรี, 2015, "อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก". None
 2. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, สุภาพร ล้ำเลิศธน, 2015, "ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่ดื้อยาหลายขนานในประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรง: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก". None
 3. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ, พฤฒินันท์ สุฤทธิ์, 2015, "ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นพาหะของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาหลายขนานและผลทางคลินิคในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาหลายขนาน". None
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, 2015, "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 17 - น.ส.อนงค์ คิดดี". None
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, 2014, "อุบัติการณ์และลักษณะของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลที่สร้างเอ็นซัยม์เบต้าแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยายจากเนื้อสัตว์ปีก". None
 6. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ, 2014, "การตรวจหาแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาที่เกี่ยวข้องกับ class 1 integron ในแหล่งน้ำ". None
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, 2013, "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 15 (นายอรรถพล ตันไสว)". None
 8. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, ศิริลักษณ์ ธีระภูธร, 2013, "การตรวจหายีนดื้อยาที่เกี่ยวข้องกับ class 1 integron ในเชื้อ Acinetobacter baumannii".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013