ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ยศ ตีระวัฒนานนท์
None None,
(นายแพทย์)
 
งานวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ
ประวัติทุน
ผลงานวิชาการ


ประวัติการศึกษา

จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์(ปัจจุบัน)
 
จำนวนการคุมIS(ปัจจุบัน)
 
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 1(ปัจจุบัน)
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 2(ปัจจุบัน)
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 3(ปัจจุบัน)
 
ประวัติภาระงานด้านวิทยานิพนธ์/IS
 
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
Sept. 20, 2013
July 31, 2014
Sept. 24, 2014
July 31, 2015