ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง
Assistant professor Piyarat Srisawang, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาสรีรวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1994 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1998 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Srinivas SP, Chaiyasan W, Niamprem P, Wang Y, Kompella UB, Majumdar D, et al.. Penetration of fluorescent silica nanoparticles into the cornea. Materials Today: Proceedings 2018. 5 (5, Part 1) pp: 11106-11113 June Cornea, Silica Nanoparticles, Penetration, Tight junctions, Endocytosis, Imbibition pressure
 2. จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์. พฤติกรรมการจำหน่ายบุหรี่ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2014. None pp: 101-106 None None None
 3. Sumpradit, T., Srisawang, P., Pekthong, D., Wongvilairat, R.. Isolation, Identification and Inhibition of Bacterial and Yeast Growth of Actinomycetes from Forest Soil of Nam Nao National Park.. วารสารวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2014. None None None None
โครงการวิจัย
 1. piyarat srisawang, 2016, "ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย".
 2. piyarat srisawang, 2016, "ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว".
 3. piyarat srisawang, 2016, "ผลการเหนี่ยวนำการตายอะโพโทซิสของสาร capsaicin ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่ควบคุมขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู".
 4. piyarat srisawang, 2015, "ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก".
 5. piyarat srisawang, 2015, "ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว".
 6. piyarat srisawang, 2015, "คุณสมบัติทางเคมีและผลจำเพาะต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง ของสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากสารทุติยภูมิเมตาบอไลต์ที่สร้างโดย แอคติโนแบคทีเรีย ในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประเทศไทย".
 7. piyarat srisawang, 2014, "การยับยั้งแบบจำเพาะต่อการสร้างไขมันชนิด ดี โนโว ในเซลล์มะเร็งตับเฮบ-จี-ทู เหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบอะโพโทซิส โดยสารสกัดกลุ่มฟีโนลิก โดยไม่มีผลต่อเซลล์ตับของมนุษย์".
 8. piyarat srisawang, 2013, "ยารักษามะเร็งที่ให้ผลดีที่สุดของสารสกัดกลุ่มฟีโนลิกจากธรรมชาติ โดยไม่มีผลเสียต่อเซลล์ปกติ".
 9. piyarat srisawang, 2013, "ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว".
 10. piyarat srisawang, 2013, "ผลการยับยั้งเอนไซม์แฟตติแอซิดซินเทสต่อการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสโดยสารซิก-จิงเจอรอลในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู".
 11. piyarat srisawang, 2012, "ผลของสารจำพวกแคททีชินต่อการสร้างไขมันแบบดีโนโวในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
April 28, 2015
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016