ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. อัญชลี ฐานวิสัย
Lecturers Aunchalee Thanwisai, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไทย 
2000 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2004 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
อายุรศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2012 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. อัญชลี ทองเสน ดิเรก ธีระภูธร และพูลสุข หิงคานนท์. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางการพยาบาล. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2018. 12 (พิเศษ) pp: 133 ่January-March การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ กระบวนการสะท้อนคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
 2. อัญชลี ทองเสน และพูลสุข หิงคานนท์. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2017. 11 (3) pp: 112 กันยายน-ธันวาคม ข้อเข่าเสื่อม การสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ความรู้
 3. นงนุช โอบะ วิไลพร โรจนรัตน์ อัญชลี ทองเสน และศศิธร ชินรักษ์บำรุง. การปรึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริการในระดับปฐมภูมิ :ความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2017. 11 (2) pp: 49 ๋ีJuly-December เทคโนโลยีสื่อสาร การปณึกษา ระดับปฐมภูมิ
 4. Vong Sam Aun and Wareerat Kaewurai. Ininstructional modelstructional model development to enhance critical thinking and critical thinking teaching ability of trainee students at regional teaching training center in Takeo province, Cambodia.. Kasetsart J. (Social Science) 2017. 38 (1) pp: 88-95 January-April critical thinking, critical thinking teaching ability,

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. ชไมพร ฟักรักษา, ทัชชา ยิ มถิน , มนวรรธน์ สุวรรณโรจน์, รักษิณา พลสีลา, อัญชลี ฐานวิสัย และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2014, "การประยุกต์ใช้ Photorhabdus sp. LPA11.2 ในการควบคุมลูกน้ายุงลาย". The 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. None
 2. อัญชลี ฐานวิสัย, ทัชชา ยิ้มถิน, ชไมพร ฟักรักษา, นงลักษณ์ เลิศจรัสกุลถาวร, ขนิษฐา ภูมิดวง, รักษิณา พลสีลา และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2014, "การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Xenorhabdus/ Photorhabdus spp. ที่พบในจังหวัดชัยภูมิของประเทศไทย.". การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย. pp: 100 None
 3. ชไมพร ฟักรักษา ทัชชา ยิ้มถิน รักษิณา พลสีลา อัญชลี ฐานวิสัย และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2012, "การแยกและจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์". Medical Science Academic Annual Meeting 2012. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2016, "พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ". None
 2. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2016, "ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน". None
 3. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2016, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย". None
 4. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง, อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย". None
 5. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียก่อโรคในแมลงสำหรับควบคุมพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกี". None
 6. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย". None
 7. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "สารประกอบจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อแบคทีเรียที่ก่อโรค". None
 8. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอไทด์ของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียที่อยู่ในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคลิชมาเนียโดยวิธีอณูชีววิทยา". None
 9. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย". None
 10. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง, อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2014, "ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน". None
 11. Aunchalee Thanwisai, 2014, "ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย อาศัยอยู่แบบพึ่งพาและแอคติโนมัยสีท จากตัวอย่างดินใน จังหวัดพิษณุโลก".
 12. Aunchalee Thanwisai, 2014, "สารต้านจุลชีพจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อแบคทีเรียก่อโรค".
 13. Aunchalee Thanwisai, 2013, "พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่พบในจังหวัดชัยภูมิต่อแบคทีเรียที่ก่อโรค".
 14. Aunchalee Thanwisai, 2013, "สารประกอบจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ำยุง".
 15. Aunchalee Thanwisai, 2013, "การประยุกต์ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อการควบคุมลูกน้ำยุง".
 16. Thanwisai A, Tandhavanat S, Saiprom N, Waterfield NR, Long PK,Bode HB, Peacock SJ, Chantratita N., 2012, "Diversity of Xenorhabdus and Photohabdus spp. and their symbiotic entomopathogenic nematodes from Thailand". ดร.อัญชลี ฐานวิสัย

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
April 24, 2013
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Nov. 21, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Oct. 20, 2014
July 31, 2015