ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธวี ศรีคำมูล
Assistant professor Metawee Srikummool, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
สัตววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1998 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2000 
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2006 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

  1. Bumroongkit K., Rannala B., Traisathit P., Srikummool M., Wongchai Y., Kangwanpong D. 2008. TP53 Gene Mutations of Lung Cancer Patients in the Upper Northen Thailand and Environmental Risk Factors. Cancer Genet Cytogenet. 185(1), 20-27., 2550
  2. Ruangrit U., Srikummool M., Assawamakin A., Ngamphiw C., Chuechote S., Thaiprasarnsup V., Agavatpanitch G., Pasomsab E., Yenchitsomanas P., Mahasirimongkol S., Chantratita W., Palittapongarnpim P., Uyyanonvara B., Limwongse C., and Tongsima S., 2008. Thailand Human Mutation and Variation Database (ThaiMUT). Hum Mutat. 29, E68-E75., 2550
  3. Bessaggio D., Fuselli S., Srikummool M., Kampuansai J., Castri L., Tyler-Smith C., Seielstad M., Kangwanpong D., Bertorelle G. 2007. Genetic variation in Northern Thailand Hill Tribes: origins and relationships with social structure and linguistic differences. BMC Evol Biol. 7(Suppl 2), S12., 2549
  4. Srikummool M., Chaijaruwanich J., Kampuansai J., Kangwanpong D. 2006. Minimal Y-chromosomal haplotype selection for phylogenetic study using the bootstrapped DTI method. ScienceAsia. 32, 361-364., 2548


การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. มธวี ศรีคำมูล, ดามรัศมน สุรางกูร, จารุภัค แสนสมชัย, 2014, "ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากว่านค้างคาวดำและบัวบก". การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10. None None None None None กรกฎาคม เมธวี ศรีคำมูล None
โครงการวิจัย
  1. ดามรัศมน สุรางกูร, เมธวี ศรีคำมูล, 2016, "ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง".
  2. ดามรัศมน สุรางกูร, อภินันท์ ลิ้มมงคล, เมธวี ศรีคำมูล, 2016, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก".
  3. ดามรัศมน สุรางกูร, เมธวี ศรีคำมูล, อภินันท์ ลิ้มมงคล, ธารทิพย์ บุญส่ง, 2015, "การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ".
  4. metawee srikummool, 2014, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชาวไทยพวนในจังหวัด สุโขทัย".
  5. metawee srikummool, 2012, "ผลของสารสกัดจากว่านค้างคาวดำ (Tacca chantrieri Ander) และ บัวบก (Centella asiatica Linn) ในการส่งเสริมการเติบโตของเซลล์ primary dermal papilla".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
May 21, 2013
Aug. 16, 2013