ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา จันทร์เนย
Assistant professor Panatda Jannoey, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2002 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2004 
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
เคมี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2009 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. ธนกร เกิดอินทร์, ปนัดดา จันทร์เนย, และ ธารทิพย์ บุญส่ง., 2015, "ผลของการลดการเพิ่มจำนวนและการสะสมไขมันของสารสกัดจากข้าวกล้องในเซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู.". งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. อำนาจ เพชรรุ่งนภา, ปนัดดา จันทร์เนย, 2016, "การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47". None
 2. Panatda Jannoey, 2016, "การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในข้าวที่ปลูก ในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม".
 3. Panatda Jannoey, 2016, "ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู".
 4. Panatda Jannoey, 2015, "การแสดงออกของยีน Pathogenesis-Related PR 2 และ PR3 ในข้าวที่ถูกทำลายด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล".
 5. Panatda Jannoey, 2015, "การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช".
 6. Panatda Jannoey, 2015, "การค้นหาโปรตีนที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิค Time-course proteomic analysis และศึกาาหน้าที่ของยีน".
 7. Panatda Jannoey, 2014, "การโคลนซีดีเอนเอเต็มสาย การผลิตโปรตีน และ การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เซสควิเทอร์ปีนซินเทสของพลูในหลอดทดลอง".
 8. Panatda Jannoey, 2014, "ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการสะสมไขมันและการหลั่งอะดิโพเนคตินในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู".
 9. Panatda Jannoey, 2014, "สารเมตาบอไลต์บางชนิดต่อคุณลักษณะความต้านทานของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล".
 10. Panatda Jannoey, 2012, "รูปแบบการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและการควบคุมการสร้างสารในพลู (Piper betle L.) ภายใต้สภาวะอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน".
 11. Panatda Jannoey, 2012, "รูปแบบของโปรตีนที่แสดงออกในนาข้าวสายพันธุ์ที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดโดยใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์".
 12. Panatda Jannoey, 2012, "ผลของไคโตซานขนาดอนุภาคนาโนต่อปริมาณเอนไซม์ไคติเนสในข้าวสายพันธุ์พิษณุโลก2 และการประยุกต์ใช้".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
July 31, 2012
Aug. 16, 2013