ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เกษกาญจน์
Assistant professor Waraporn Kasekarn, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1995 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1999 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2005 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. วราภรณ์ แก้วผ่อง, สุภาณี เส็งศรี, บุหงา วชิระศักดิ์มงคล, สุวิทย์ บึงบัว. . การพัฒนาสื่อทัศนศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแหล่ง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2016. 18 (4) pp: 278-293 ตุลาคม - ธันวาคม
  2. Waraporn kasekarn,Takeru Kanazawa,Kazuki Horia,Tomoyuki Tsuchiyamaa, Xue Liana,Estelle Garenauxa,Nongnuj Tanphaichitrb,Hiroshi Yasues,Chihiro,and Ken Kitajima. Pig sperm membrane microdomains contain a highly glycosylated 15-25-kDa wheat germ agglutionin-binding protein. Biochemical and Biophysical Research Communications 2012. 426 pp: 356-362 None ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์ None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Waraporn Rattanongphisat, 2010, "Heat transfer characteristics of wickless heat pipe at low operating temperature,". Proceeding of the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010) 4-6 March 2010. pp: 708-711 None None None None None None None None
โครงการวิจัย
  1. Waraporn Kasekarn, 2016, "การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย".
  2. Waraporn Kasekarn, 2014, "การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของรีคอมบิแนนท์โปรทีนสำหรับ Bone Morphogenetic Protein-2 ของมนุษย์ในเซลล์เพาะเลี้ยง human fetal osteoblast".
  3. Waraporn Kasekarn, 2013, "ผลกระทบของแคดเมียมต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเมทัลโลไธโอนีนและฮีมออกซีจีเนสในเซลล์เพาะเลี้ยง JEG-3 choriocarcinoma".
  4. Siraphop Thapmongkol, 2012, "(Mr.Siraphop Thapmongkol)".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
July 31, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Aug. 22, 2014
July 31, 2015