ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สะการะ ตันโสภณ
Assistant professor Sakara Tunsophon, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาสรีรวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1998 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2001 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2001 
4. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Nutrition and Food Science 
Utah State University 
สหรัฐอเมริกา 
2010 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


โครงการวิจัย
  1. Miss.Sakara Tunsophon, Mr.Sumet Heamawatanachai, 2016, "การพัฒนาระบบควบคุมโทรทัศน์สั่งการด้วยเสียง". None
  2. Miss.wachirawadee malakul,Miss.Sakara Tunsophon, 2016, "ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส". None
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์,สะการะ ตันโสภณ, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย, 2015, "การศึกษาเรื่องการฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในอาสาสมัครที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ". None
  4. สะการะ ตันโสภณ, 2015, "ประโยชน์ของมะละกอในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง". None
  5. สะการะ ตันโสภณ, 2015, "การศึกษาผลของนารินจินต่อการยับยั้งเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารและต้านการอักเสบ". None
  6. วชิราวดี มาลากุล, สะการะ ตันโสภณ, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย,ชินภัทร์ จิระวรพงศ์, 2015, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ปีที่ 2". None
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์, สะการะ ตันโสภณ,สุเมธ เหมะวัฒนะชัย, 2015, "การประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารและวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัว". None
  8. สะการะ ตันโสภณ, 2012, "ฤทธิ์ของไพเพอรีนต่อภาวะไขมันคั่งสะสมในตับในหนูที่มีไขมันในเลือดสูง". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง