ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วิทย์ตะ
Associate professor Apichat Vitta, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไทย 
2000 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ปรสิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไทย 
2004 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
อายุรศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
2010 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. อภิชาติ วิทย์ตะ. Prevalence of intestinal parasites in people of Ban Pang Sa, Sri Satchanalai District, Sukhothai Province.. วารสวารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2013. (vol 32 No 6) pp: 794-800 พฤศจิกายน-ธันวาคม (Impact Factor : 0.051) None
 2. แสงชัย นทีวรนารถ อภิชาติ วิทย์ตะ รักษิณา พลสีลา และชลันดา กองมะเริง.. การวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิปากขอและพยาธิ Strongyloides stercoralis โดยการตรวจอุจจาระด้วยวิธี Simple Smear วิธีเข้มข้น Formalin Ethyl Acetate Centrifugation และวิธีเพาะเลี้ยงบน Agar Plate.. วารสารเทคนิคการแพทย์ 2013. None pp: 4512-4519 None (Impact Factor : 0.040) None
 3. แสงชัย นทีวรนารถ,อภิชาติ วิทย์ตะ,อุรัตน์ พิมลศรี.. Spargana ของ Spirometra erinacei ที่เก็บจากงูสิง (Ptyas korros) ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.. วารสารเทคนิคการแพทย์. 2012. None pp: 4146-4151 (เม.ย.55) Impact factor : 0.0140 None
 4. Vitta, A., Polseela, R., Nateeworanart, S., Tattiyapong, M. Survey of Angiostrongylus cantonensis in rats and giant African land snails in Phitsanulok province, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2011. None pp: 597-599 None Vitta, A., Polseela, R., Nateeworanart, S., Tattiyapong, M. 2011. Survey of Angiostrongylus cantonensis in rats and giant African land snails in Phitsanulok province, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine :597-599 None
 5. Vitta A, Polseela R, Nateeworanart S, Tatthiyapong M, Survey of Angiostrongylus cantonensis in rats and giant African land smails in Phitsanulok provinces. Survey of Angiostrongylus cantonens in rats and giant African land snails in Phitsanulok provinces Thailand. Asian Pacific J Trop Med 2011. 4 pp: 597-599 None ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. อภิชาติ วิทย์ตะ ทัชชา ยิ้มถิน ขนิษฐา ภูมิดวง นงลักษณ์ เลิศจรัสกุลถาวร ชไมพร ฟักรักษา รักษิณา พลสีลา อัญชลี ฐานวิสัย., 2014, "ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย". การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย. None None None None None None None None
 2. อัญชลี ฐานวิสัย, ทัชชา ยิ้มถิน, ชไมพร ฟักรักษา, นงลักษณ์ เลิศจรัสกุลถาวร, ขนิษฐา ภูมิดวง, รักษิณา พลสีลา และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2014, "การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Xenorhabdus/ Photorhabdus spp. ที่พบในจังหวัดชัยภูมิของประเทศไทย.". การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย. pp: 100 None
 3. ชไมพร ฟักรักษา, ทัชชา ยิ มถิน , มนวรรธน์ สุวรรณโรจน์, รักษิณา พลสีลา, อัญชลี ฐานวิสัย และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2014, "การประยุกต์ใช้ Photorhabdus sp. LPA11.2 ในการควบคุมลูกน้ายุงลาย". The 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. None
 4. ชไมพร ฟักรักษา ทัชชา ยิ้มถิน รักษิณา พลสีลา อัญชลี ฐานวิสัย และอภิชาติ วิทย์ตะ, 2012, "การแยกและจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์". Medical Science Academic Annual Meeting 2012. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2016, "พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ". None
 2. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2016, "ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน". None
 3. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2016, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย". None
 4. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียก่อโรคในแมลงสำหรับควบคุมพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกี". None
 5. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย". None
 6. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "สารประกอบจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อแบคทีเรียที่ก่อโรค". None
 7. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอไทด์ของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียที่อยู่ในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคลิชมาเนียโดยวิธีอณูชีววิทยา". None
 8. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, อภิชาติ วิทย์ตะ, ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ, เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2015, "การควบคุมโรคตายพรายและหนอนเจาะลำต้นกล้วยโดยชีววิธีเพื่อเพิ่มคุณภาพ". None
 9. อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย". None
 10. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง, อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2015, "สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย". None
 11. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง, อภิชาติ วิทย์ตะ, 2014, "การประยุกต์ใช้เทคนิค PCR ในการตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ตับใน โฮสต์เฉพาะ และโฮสต์กักตุน ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มการระบาดของโรค". None
 12. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง, อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย, 2014, "ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน". None
 13. Apichat Vitta, 2014, "สารต้านจุลชีพจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อแบคทีเรียก่อโรค".
 14. Apichat Vitta, 2014, "ความหลากหลายของเชื้อลิชมาเนียและริ้นฝอยทรายที่พบในเขตชายแดนของประเทศไทย".
 15. Apichat Vitta, 2014, "ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย อาศัยอยู่แบบพึ่งพาและแอคติโนมัยสีท จากตัวอย่างดินใน จังหวัดพิษณุโลก".
 16. Apichat Vitta, 2014, "ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์".
 17. Apichat Vitta, 2013, "การตรวจหาเชื้อลิชมาเนียในริ้นฝอยทรายที่พบในประเทศไทยด้วยวิธีอณูชีววิทยา".
 18. Apichat Vitta, 2013, "การประยุกต์ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อการควบคุมลูกน้ำยุง".
 19. Apichat Vitta, 2013, "พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่พบในจังหวัดชัยภูมิต่อแบคทีเรียที่ก่อโรค".
 20. Apichat Vitta, 2012, "การจำแนกทางอณูชีววิทยาของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย".
 21. Apichat Vitta, 2012, "การสำรวจระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในปลามีเกล็ดจากแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014