ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง คำศรี
Assistant professor Boonruang Khamsri, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไทย 
1992 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไทย 
1997 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Medical Sciences 
The University of Tokushima Graduate School 
ญี่ปุ่น 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. บุญพา สวนใต้, สิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม, บุญเรือง คำศรี.. การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลุเลสจากดินสวนกล้วย.. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ISSN 1686 4409) 2015. None (ปีที่ 10 ฉบับที่ 1) (มกราคม - มิถุนายน) None None
  2. Paensuwan, P., Ngoenkam, J., Khamsri, B., Preechanukool, K., Sanguansermsri, D., and Pongcharoen, S.. Evidence for inducible recruitment of Wiskott-Aldrich syndrome protein to T cell receptor-CD3 complex in Jurkat T cells.. Cellular Immunology 2014. None None (Impact Factor : 1.743) None
  3. บุญเรือง คำศรี. การประยุกต์ใช้วิวัฒนาการระดับโมเลกุลในชั้นศาลยุติธรรม : การตรวจหาแหล่งที่มาของไวรัสตับอักเสบ ซี ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2013. 2 pp: 97-111 None None None
  4. Sarin, S., Khamsri, B. and Sarin, C. Isolation of Biosurfactant–Producing Bacteria with Antimicrobial Activity against Bacterial Pathogens. EnvironmentAsia 2011. 4 (1) pp: 1-5 Jan Sarin, S., Khamsri, B. and Sarin, C. Isolation of Biosurfactant–Producing Bacteria with Antimicrobial Activity against Bacterial Pathogens. EnvironmentAsia. 2011 Jan ; 4(1): 1-5. None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. สุภาพร ล้ำเลิศธน บุญเรือง คำศรี นารีลักษณ์ นาแก้ว โศภิศ คันธวงศ์ และ ศิริพรรณ สารินทร์., 2013, "แนวทางการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยอบ: กรณีศึกษาโรงงานในจังหวัดพิษณุโลก.". นเรศวรวิจัยครั้งที่ 9: ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. pp: 195 None None None None None None None None
  2. Khamsri,B., Nakaew,N., and Koyama,A.H., 2012, "Effect on H5N1 neuraminidase of bioactive compounds from rare actinomycetes isolated from soil". (Poster presentation). None None Naresuan University , Phitsanulok Thailand; None None July ดร.บุญเรือง คำศรี None
  3. Boonruang Khamsri, Nareeluk Nakaew, and A. Hajime Koyama., 2012, "Effect on H5N1 neuraminidase of bioactive compounds from rare actinomycetes isolated from soil.". Naresuan Research Conference 8th: Innovative Knowledge to ASEAN Community. pp: 11 None None None None None None None None
โครงการวิจัย
  1. Boonruang Khamsri, 2016, "การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก".
  2. Boonruang Khamsri, 2015, "(Miss.Boonruang Khamsri)".
  3. Boonruang Khamsri, 2013, "การสร้างเมตาจีโนมิกไลบรารีจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินอินทรีย์ตามธรรมชาติ".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
July 31, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015