ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
Assistant professor Tawatchai Sumpradit, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
1993 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไทย 
1997 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไทย 
2005 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Sumpradit, T., Srisawang, P., Pekthong, D., Wongvilairat, R.. Isolation, Identification and Inhibition of Bacterial and Yeast Growth of Actinomycetes from Forest Soil of Nam Nao National Park.. วารสารวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2014. None None None None
โครงการวิจัย
  1. Tawatchai Sumpradit , 2016, "ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ".
  2. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, อภิชาติ วิทย์ตะ, ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ, เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2015, "การควบคุมโรคตายพรายและหนอนเจาะลำต้นกล้วยโดยชีววิธีเพื่อเพิ่มคุณภาพ". None
  3. Tawatchai Sumpradit , 2015, "คุณสมบัติทางเคมีและผลจำเพาะต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง ของสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากสารทุติยภูมิเมตาบอไลต์ที่สร้างโดย แอคติโนแบคทีเรีย ในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประเทศไทย".
  4. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ, 2014, "การตรวจหาแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาที่เกี่ยวข้องกับ class 1 integron ในแหล่งน้ำ". None
  5. Tawatchai Sumpradit , 2014, "ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์".
  6. Tawatchai Sumpradit , 2014, "การตรวจหาแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาที่เกี่ยวข้องกับ class 1 integron ในแหล่งน้ำ".
  7. Tawatchai Sumpradit , 2013, "ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015