ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
Lecturers Jaruwan thongsanit Okumura, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1996 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
2000 
3. Doctor of Engineering(D.Eng.) 
Engineering 
Ritsumeikan University 
ญี่ปุ่น 
2010 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


โครงการวิจัย
  1. Jaruwan Thongsanit Okumura, 2016, "การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน".
  2. Jaruwan Thongsanit Okumura, 2015, "การประเมินความเสี่ยงการได้รับแบคทีเรียก่อโรคในน้ำพริกชนิดเปียกพร้อมรับประทานในจังหวัดพิษณุโลก".
  3. Jaruwan Thongsanit Okumura, 2014, "คัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและโปรติเอสในปลาสัม".
  4. Jaruwan Thongsanit Okumura, 2012, "การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012