ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภิส วรรณิสสร
Assistant professor Netnaphis Warnnissorn, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1991 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีวเคมี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
1994 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Medical Sciences 
Tokyo Medical and Dental University 
ญี่ปุ่น 
2003 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. ประทีป วรรณิสสร, อนุสรณ์ วรสิงห์ และเนตรนภิส วรรณิสสร., 2014, "ความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเม็ดสี เมลานินของ 4-อัลลิลไพโรแคทิคอลที่แยกจากใบพลู (Piper betle Linn.)". การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 “เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน”. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
  1. ประทีป วรรณิสสร, เนตรนภิส วรรณิสสร, 2016, "การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน". None
  2. ประทีป วรรณิสสร, เนตรนภิส วรรณิสสร, 2016, "กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม". None
  3. เนตรนภิส วรรณิสสร, 2016, "ผลของ methyl jasmonate ต่อการเพิ่มการแสดงออกของยีน oxidosqualene cyclase (OSC) และ acetyl-coA C-acetyltransferase (AACT) ในพรมมิ". None
  4. ประทีป วรรณิสสร, เนตรนภิส วรรณิสสร, 2014, "การศึกษากลไกการทำลายเซลล์ไฝในหลอดทดลองด้วยสารสกัดพลู". None
  5. ประทีป วรรณิสสร, เนตรนภิส วรรณิสสร, 2014, "การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง". None
  6. เนตรนภิส วรรณิสสร, ประทีป วรรณิสสร, 2013, "กลไกความเป็นพิษของสารสกัดพลูอัลลินไพโรแคติคอลต่อเซลล์สร้างเมลานิน". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014